นาข้าวในท้องถิ่น

ข้าวมีความสำคัญต่อการการดำรงชีวิตของคนเราเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในแถบที่ผู้คนส่วนใหญ่นิยมทานข้าวเป็นอาหารหลักเช่นในประเทศไทยของเราเป็นต้น ประเทศไทยเราถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำที่สำคัญของโลก ด้วยความที่ว่ามีภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์จึงทำให้ทุกๆปีมักจะมีผลิตออกมาได้อย่างหลากหลายและและเต็มไปด้วยคุณภาพ รวมถึงข้าวไทยที่เป็นที่นิยมและมีการส่งออกนอกประเทศอยู่ทุกๆปี ดังนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจึงเต็มไปด้วยนาข้าว

ข้าวจะได้ผลผลิตดีก็ต่อเมื่อได้มีวิธีการปลูกและดูแลรักษาอย่างดี โดยเลือกพันธุ์ข้าวที่ดี ข้าวพันธุ์ดีในที่นี้หมายถึง พันธุ์ข้าวที่มีลักษณะรูปต้นดี แตกกอมาก ใบสีเขียวแก่ ตั้งตรง ปลายใบไม่โค้งงอ และเป็นพันธุ์ ที่มีความต้านทานต่อโรคและแมลง ตอบสนองต่อปุ๋ยสูง เพื่อจะทำให้ชาวนามีผลผลิตที่มากขึ้น โดยปัจจุบันชุมชนบ้านเจริญสุขมีการทำนาปลูกข้าวกันอย่างแพร่หลาย ทั้งไว้เพื่อประกอบอาหารและเพื่อการจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว ตามที่ข้าพเจ้าและคณะทำงานตำบลเจริญสุขได้ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่ในชุมชนบ้านเจริญสุข ข้าพเจ้าและทีมงานได้พบว่าในชุมชนได้มีการทำนาข้าวกันแทบทุกหลังคาเรือนเป็นข้อสรุปได้ว่าข้าวคือสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตของคนในชุมชนอีกทั้งยังเป็นอาชีพหลักสำหรับคนในชุมชนอีกด้วยส่วนในด้านปัญหาที่พบเจอคือปัญหาของแมลงศัตรูพืชที่มากัดกินพืชสวนไร่นาทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตเป็นอย่างมาก ดังนั้นท่านหัวหน้าโครงการและคณะทำงานได้มีการเชิญวิทยากรเพื่อมาให้ความรู้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการดูแลรักษาพืชผักไร่นาและการแก้ปัญหาแมลงศัตรูพืชที่มารบกวนและทำลายพืชผัก ทำให้เกิดประโยชน์ต่อชาวบ้านในชุมชนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากท่านวิทยากร ชาวบ้านสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อลดความเสียหายให้แก่พืชสวนไร่นาของตนได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานได้ร่วมด้วยช่วยกันปฏิบัติงานอย่างเต็มที่และได้มีการวางแผนและช่วยเหลือพร้อมกับให้คำแนะนำแก่คนในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาต่อยอดพืชพันธุ์และเศรษฐกิจในชุมชนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป

                                          โดย จักรกฤษณ์  ดวงนิล

วิดีโอประจำเดือนสิงหาคม

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู