การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วในประเทศ)
พื้นที่รับผิดชอบ บ้านระเบิก หมู่ ๗ ตำบลเจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวเกวริน สีหมากสุก

อย่างที่ทราบกันดีว่า ในปัจจุบันนั้นได้เกิดโรคระบาดขึ้นซึ้งโรคนี้เกิดจากไวรัส นั่นก็คือ โรคไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-๑๙ ซึ่งแพร่กระจายไปทั่วโลก เพื่อประโยชน์ในการปรับตัวในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างเข้าใจ และการป้องกันตนเอง เราจึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจและปรับตัว ด้วยเหตุการณ์โรคระบาดนี้ จึงทำให้ผู้คนจำนวนมากต้องตกงานเนื่องจากบริษัทต่างๆต้องปิดชั่วคราวเพื่อหยุดการแพร่ระบาด จึงทำให้คนส่วนใหญ่ที่ไปทำงานต่างพื้นที่เดินทางกลับภูมิลำเนาของตนเอง ส่งผลกระทบต่อรายได้ เราจึงต้องมีการปรับตัว New Normal หรือแปลว่า ความปกติใหม่ , ฐานวิถีชีวิตใหม่ คือ รูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจากอดีต อันเนื่องจากมีบางสิ่งมากระทบ จนแบบแผนและแนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคยคาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ทำให้การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทต่อผู้คนมากขึ้น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถือเป็นเสาหลักในการกู้วิกฤตทั้ง ๔ ด้าน โดยต้องปรับแนวความคิดการดำเนินชีวิตใหม่ จากการมุ่งเน้นหาเงินทอง เป็นการสร้างพื้นฐานปัจจัย ๔ ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค เพื่อให้พอกิน พอใช้ พออยู่  เป็นการพึ่งตนเอง รู้จักเรียนรู้ในการผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงตัวเอง ครอบครัวและชุมชน วิกฤติโควิด-๑๙ ครั้งนี้คือการเปลี่ยนโลกอย่างแท้จริง หากเรารู้จักปรับตัว เรียนรู้ที่จะพึ่งพาตัวเองและช่วยเหลือเอื้อเฟื้อต่อกันในเรื่องเล็กๆ จะทำให้เรามีความมั่นคงทางอาหารและผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปได้”
         มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ โดยการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการปลูกพืชผักสวนครัวการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งเป็นแนวทางมาจากการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชาวบ้านสามารถนำสิ่งที่มีอยู่มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้และสามารถต่อยอดเป็นการสร้างรายได้เสริมให้เกิดขึ้นได้ โดยได้ยกตัวอย่างวิธีการทำน้ำหมักชีวภาพจากหน่อกล้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ง่ายในชุมชน ดังนี้

วิธีการทำ น้ำหมักชีวภาพ จากหน่อกล้วยแบบสังเขป

๑. สับหน่อกล้วยให้ละเอียด

๒. เติมน้ำเปล่าลงถัง เติมกากน้ำตาลและ EM จำนวน ๓ ฝา ลงไป คนให้ละลายเข้ากันประมาณ ๑๕ นาที

๓. เติมหน่อกล้วยที่สับละเอียดลงไป คนให้เข้ากันอีกครั้ง กดวัสดุหมักให้จมลง ปิดฝาถัง นำไปวางไว้ในที่ร่ม ๑๐ วัน นำไปกรองเอาเฉพาะน้ำใช้ได้เลย ส่วนกากที่เหลือให้นำไปทำปุ๋ยหมัก หรือนำไปใส่กระจายรอบโคนต้นไม้ได้เลย

เพื่อเป็นการต่อยอดให้คนในชุมชนตำบลเจริญสุข จากสิ่งที่ได้เรียนรู้จึงมีการทำแปลงสาธิตร่วมกับคนในชุมชนให้เห็นถึงประโยชน์ในการจัดสรรพื้นที่ในการทำกิน การปลูกพืชผักสวนครัวและการนำปุ๋ยหมักที่ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติมาใช้เพื่อให้ผลผลิตเกิดความงอกงามโดยไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมี 

  

อ้างอิง

https://www.bangkoklifenews.com/17213616/7 -คู่มือ-ดูแลคนสังคม-ระบบ-สร้างภูมิคุ้มกันประเทศ-ชีวิตวิถีใหม่ชีวิตดีเริ่มที่เรา-

 

อื่นๆ

เมนู