เขียนโดย นางสาวมารีด้า ไชยช่วย กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณนาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจในพื้นที่ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 (บ้านเจริญสุข) หมู่ที่12 (บ้านเจริญสุข) หมู่ 14 (บ้านเจริญสุข)

ชาวบ้านตำบลเจริญสุข กับ กรมป่าไม้ ได้สร้างความร่วมมือดำเนินโครงการ ป่าชุมชน เพื่อเป็นวิถีปฏิบัติและเป็นการปรับตัวของการจัดการทรัพยากรภายในชุมชนในการช่วยลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมของคนในชุมชน จากการถูกแย่งชิงทรัพยากรเพื่อการพัฒนาประเทศ  และเป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาพื้นที่ป่าและความสมบูรณ์ของนิเวศป่าไม้ เพื่อให้ระบบนิเวศคงความสมดุลย์  เนื่องจากป่าชุมชนเป็นกลไกที่สำคัญที่เป็นช่องทางให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ จัดการ ฟื้นฟูให้ป่ามีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น และมีการใช้ทรัพยากรและผลผลิตจากป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงแห่งชีวิตของคนในชุมชน ดังนั้นเมื่อคนในชุมชนมีความเป็นอยู่ดีขึ้นจึงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐาน และที่สำคัญยิ่งคือเพิ่มความสามารถให้กับมนุษยชาติ ได้เรียนรู้การอยู่อย่างสมดุลกับธรรมชาติและดำรงชีพอยู่ได้อย่างมีความสุข

ช่วงฤดูการเก็บของป่าชุมชนมีการจัดสรรช่วงเวลาของการเปิดป่า คือช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ของทุกปี ของป่าที่สามารถเก็บได้คือ เห็ด และ โจด ส่วนสมุนไพรตามธรรมชาตินั้นต้องได้รับการยอมรับจากคณะกรรมการของป่าชุมชม และไม่สามารถเก็บดอกไม้ป่า หรือต้นไม้ทุกชนิด ถือว่าเป็การกระทำที่ผิดของกฎป่าชมชุน เหตุผลของการจัดสรรฤดูการเปิดป่านั้น เพราะคณะกรรมการและชาวบ้านตำบลเจริญสุขมีความจำเป็นต้องอนุรักษ์ธรรมชาติ ป่าไม้ เพราะป่าไม้คือความสมดุลของตำบลเจริญสุข หลังจากช่วงเวลาของการปิดฤดูการเก็ของป่า คณะกรรมการและชาวบ้านจะขึ้นไปเก็บขยะและทำความสะอาดป่าที่เกิดการจากการทิ้งขยะของคนที่มาเก็บของป่ามีกิจกรรมปลูกป่า ปิดป่าเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นฟูตนเอง

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปเก็บของป่าพร้อมกับคุณแม่สำรวย ศรีมะเรือง เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของคนในชุมชน และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าเห็นถึงความสำคัญของป่าไม้และชุมชน เห็นถึงความสามัคคีของคนในชุมชนที่ร่วมแรงร่วมใจการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อสร้างความสมดุลของชุมชน และป่า

อื่นๆ

เมนู