บทความประจำเดือนธันวาคม 2564
ข้าพเจ้า นางสาวสุดารัตน์ ศรีชุมแสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่
ED05 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล “มหาวิทยาลัย สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

Teamwork ตำบลเจริญสุข

     

การที่เราจะทำงานให้สำเร็จนั้น บางงานสามารถทำได้ด้วยตัวคนเดียว แต่งานจำนวนไม่น้อยในโลกนี้จำเป็นต้องอาศัยหลายฝ่ายร่วมมือกันทำงานจึงจะประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีทีมเวิร์คที่ดี

ทีมเวิร์คของตำบลเจริญสุข คือการทำงานเป็นทีมที่มีหลายหน่วยงานสนับสนุน คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ คณะทีมปฏิบัติงาน U2T ตำบลเจริญสุข ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน และประชาชนทั้ง 14 หมู่บ้าน วัตถุประสงค์ที่จะทำงานให้สำเร็จ จึงมาร่วมมือกันทำงาน โดยที่หน้าที่หรือลักษณะงานของแต่ละคนแตกต่างกันออกไป เพียงแต่มีความเกี่ยวเนื่องกันในทางใดทางหนึ่ง สนับสนุนเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ทุกคนรู้ชัดถึงเป้าหมายและมีอุดมการณ์เดียวกันในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ ทุกคนในทีมมีความสามารถตรงกับงานที่ได้รับผิดชอบ มีความมุ่งมั่นและรับผิดชอบในงานของตัวเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ทุกคนมีหัวใจเดียวกัน พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อสนับสนุนกันและกันเพื่อเป้าหมายเมื่อจำเป็น
แม้แบ่งงาน แต่ไม่แบ่งฝ่าย ยังถือว่างานของทุกคนคืองานของตัวเอง ลักษณะเฉพาะของงานที่ต้องอาศัยทีมเวิร์คคือ เป็นงานที่ความสำเร็จเกิดจากทุกคน ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งทำงานสำเร็จในส่วนที่รับผิดชอบ

จากการทำงานของตำบลเจริญสุข ทำให้ตำบลของเราสามารถทำงานใหญ่ๆ ให้สำเร็จได้
ทำให้งานทุกงานสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะแบ่งงานตามความถนัดจึงทำได้ดี
ทุกคนมีไฟในการทำงานของตัวเอง แต่เป็นไฟที่ส่งต่อให้คนรอบข้าง จึงเป็นงานที่มีความสนุกและท้าทาย มีมิตรภาพและกำลังใจระหว่างงาน ได้สร้างสรรค์และพัฒนางานให้ก้าวหน้าขึ้น เพราะมีการระดมความคิด ไอเดีย จากทีมเวิร์ค มีพลังในการขับเคลื่อนงานไปข้างหน้ามากกว่างานที่ทำคนเดียว จากการทำงานเป็นทีมและความร่วมมือจากทุกฝ่ายก่อให้เกิดความภาคภูมิใจคือการได้รับรางวัลชนะเลิศระดับภาคและระดับประเทศ กิจกรรม Hackathon2021

มนุษย์มีศักยภาพในตัวเองมากกว่าที่คิด แต่บางครั้งจำเป็นต้องมีกำลังใจจากคนรอบข้างให้การสนับสนุนให้นำศักยภาพออกมาใช้ ซึ่งงานเป็นทีมนี่เองจะดึงส่วนพิเศษนั้นออกมา การทำงานที่มีทีมเวิร์คดีจึงสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นเสมอ

อ้างอิง สืบค้นวันที่ 10 ธันวาคม 2564 ที่ https://www.mdsiglobal.com/teamwork/

อื่นๆ

เมนู