ข้าพเจ้า นางสำรวม ไกรพะเนาว์ ประเภท ประชาชน
ED05 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล “มหาวิทยาลัย สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

บทความ ‘‘การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชาวบ้านตำบลเจริญสุข’’

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

              เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสำนึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

การปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้
ยึดความประหยัด ตัดทอนค่าใช้จ่าย ลดความฟุ่มเฟือย ในการดำรงชีพ

การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันของชาวบ้านตำบลเจริญสุข

1.พอมีพอกิน แรกเริ่มเดิมทีชาวบ้านตำบลเจริญสุขได้มีการปลูกพืชสวนครัวไว้กินเองบ้าง ปลูกไม้ผลไว้หลังบ้าน 2-3 ต้น เพื่อไว้กินเองในครัวเรือน แบ่งให้เพื่อนบ้านบ้าง เหลือจากบริโภคก็จะนำไปจำหน่าย

2.พออยู่พอใช้ ทำให้บ้านน่าอยู่ ช่วยกันประหยัด ปิดน้ำ ปิดไฟ เมื่อเลิกใช้งานทุกครั้ง

3.พออกพอใจ ชาวบ้านในตำบลเจริญสุข รู้จักพอ รู้จักประมาณตน ไม่ใคร่อยากใคร่มีเช่นผู้อื่น

4.เมื่อมีรายได้แต่ละเดือน จะแบ่งไว้ใช้ และมีการทำบันทึกรายรับ รายจ่าย เป็นต้น

5.ยึดความประหยัด ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ลดละความฟุ่มเฟือย

 

การประยุกต์ปลูกฝังใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล “มหาวิทยาลัย สู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและได้น้อมนำมาปรับใช้เป็นหลักในชุมชนบ้านเจริญสุข เพื่อให้ชาวบ้านในตำบลได้นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้แก่ชาวบ้านในตำบลเจริญสุข ทั้ง 14 หมู่บ้าน เช่น โครงการปลูกผักสวนครัว พืชสมุนไพร และไม้ดอกไม้ประดับ การปลูกพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร และไม้ดอกไม้ประดับสำหรับสาธิตของแต่ละกลุ่มในชุมชนบ้านเจริญสุขทั้ง 14 พอมีพอกิน เหลือจากบริโภคก็สามาถนำไปจำหน่ายได้ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนและชุมชน และกิจกรรมการอบรมหลักสูตรปุ๋ยหมักอินทรีย์ และทำปุ๋ยชีวภาพสำหรับใช้ในครัวเรือน เนื่องจากชาวบ้านในตำบลเจริญสุขประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ เช่น  เกษตรผสมผสาน ไร่นาสวนผสม ปลูกผักสวนครัว ทำให้ให้ได้รับความรู้และนำไปใช้จริงในแปลงพืชผักสวนครัว เช่น ปุ๋ยน้ำหมักจากต้นกล้วย น้ำหมักปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง หรือเรียกอีกชื่อว่า จุลินทรีย์ไข่เน่า ชาวบ้านในตำบลเจริญสุขมีความรู้มากขึ้นในการใช้ปุ๋ยอินทรีย์หมักชนิดต่าง ๆ และสามารถทำได้เองเพื่อลดต้นทุนการซื้อปุ๋ยเคมี และได้นำวัตถุดิบที่หาได้จากในชุมชนมาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อพืชได้ สู่การทำเกษตรกรรมที่มั่งคั่ง และยั่งยืน

 

ข้อเสนอแนะ

หากเราทุกคนได้น้อมนำพระบรมราชโอวาท ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายให้พอเพียง พอกิน และพอใช้ แนวคิดนี้จะนำพาให้เราทุกคนมีความพอดี มีความไม่ประมาท มีภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งมั่นคง  สามารถนำไปพัฒนาตน พัฒนาประเทศชาติให้เจริญ ก้าวหน้า เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เป็นคนดีของสังคมนอกจากนั้น เราทุกคนยังสามารถต่อยอดพัฒนานำไปใช้ในวงกว้างขึ้นได้ ทั้งในครอบครัว และชุมชน เพื่อทำให้สังคมเกิดการเรียนรู้เกิดการแบ่งปันสิ่งดี ๆ ซึ่งกันและกัน รวมถึงนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติได้อย่างมีความยั่งยืนมั่นคงสืบต่อไป

 

วิดีโอการลงพื้นที่ปฎิบัติงาน

อ้างอิง

ที่มาภาพ : https://sites.google.com/a/cp.ac.th/29orawan-keawdonree/home

ที่มาภาพ: www.dek-d.com/

https://stock2morrow.com/article-detail.php?id=1270

https://sites.google.com/site/phxpheiyngtamphx/kar-prayukt-chi-hlak-sersthkic-phx-pheiyng

 

 

 

อื่นๆ

เมนู