นาข้าวอินทรีย์ของคุณแม่วารุณี

คุณแม่วารุณี ศรีชุมแสง บ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 ตำบลเจริญสุข ทำนาข้าวอินทรีย์ 10 ไร่

เกษตรอินทรีย์ คือ การทำการเกษตรด้วยหลักธรรมชาติ บนพื้นที่การเกษตรที่ไม่มีสารพิษตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทางดิน ทางน้ำ และทางอากาศเพื่อส่งเสริมความอุดสมสมบูรณ์ของดินความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศน์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่สมดุลธรรมชาติโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์หรือสิ่งที่ได้มาจากการตัดต่อพันธุกรรม ใช้ปัจจัยการผลิตที่มีแผนการจัดการอย่างเป็นระบบในการผลิตภายใต้มาตรฐานการผลิตเกษตรอินทรีย์ให้ได้ผลิตสูงอุดมด้วยคุณค่าทางอาหารและปลอดสารพิษโดยมีต้นทุนการผลิตต่ำเพื่อคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจพอเพียง แก่มวลมนุษยชาติ และสรรพชีวิต

การทำนาข้าวอินทรีย์ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยยึด หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการทำนาข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดเป็นต้นว่า ปุ๋ยเคมี สารควบคุมการเจริญเติบโต สารควบคุมและกำจัดวัชพืช สารป้องกันกำจัดโรค แมลงและสัตว์ศัตรูข้าว เพื่อให้ข้าวสำหรับการบริโภคอย่างปลอดภัย ไร้สารพิษ รักษาสุขภาพและ สิ่งแวดล้อม ปราศจากโรคหรือมีโรคน้อยที่สุด

การทำนาข้าวแบบอินทรีย์เริ่มปลูกเดือน พฤษภาคม และเก็บเกี่ยวปลายเดือน พฤศจิกายน
1.เริ่มต้นจากการสูบน้ำเข้าที่นา
2.ทำการไถกลบตอซังข้าว
3.ปล่อยน้ำเข้านาสูงระดับ 10-20 เซนติเมตรที่ปล่อยน้ำเข้าแล้วไถกลบ ไถดะ และทำการไถพรวนดินให้ทั่วเพื่อเป็นการเตรียมแปลง

การเตรียมแปลง
การหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว อัตราในการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวต่อไร่
1.จะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 60 กิโลกรัมต่อ 10 ไร่
2.ก่อนทำการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ทำการปล่อยน้ำออกก่อน
3. และทำการแช่เมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ก่อน 1 วัน ก่อนนำไปหว่าน
4.เมื่อหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ประมาณ 3-4 วัน เมล็ดข้าวจะเริ่มงอกเมื่อหว่านได้ 15 วันต้นกล้าจะงอกมาได้ประมาณ 3-4 ใบก็สามารถถอนกล้าได้
5.ในการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเฉลี่ยต่อ 1 ไร่จะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว 25 กิโลกรัมซึ่งจะได้ผลผลิตที่ 400 – 500 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่

นาข้าวอินทรีย์

น้ำหมักบำรุงนาข้าวที่หมักจากวัตถุดิบคือ
1.เศษวัชพืช ไม้ผล หอยเชอรี่ รวมเทลงในถังให้ได้ 30 กิโลกรัม
2. กากน้ำตาล 10 ลิตร ใส่น้ำพอท่วมวัสดุ ใช้ฝาปิดมิดชิดและใช้ระยะเวลาในการหมัก 45 วัน นำไปใช้ได้อัตราส่วน 2 ช้อนแกงน้ำ 20 ลิตรต่อไร่จะใช้ที่ขยายแล้ว 50 ลิตรต่อ 1 ไร่ฉีดพ่นทั่วแปลงนาช่วงที่ข้าวออกรวง และรอเก็บผลผลิตช่วงปลายเดือน พฤศจิกายน

น้ำหมักชีวภาพ

ข้อดีของการทำนาข้าวอินทรีย์ คือ ปลอดภัยต่อผู้ผลิตเพราะงดใช้สารเคมีต่าง ๆ ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย ดิน น้ำ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศกลับมาอุดมสมบูรณ์ ลดต้นทุนจากการซื้อปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงที่มีราคาสูง ลดการเสื่อมสภาพของดิน และลดมลพิษทางดิน น้ำ อากาศ เวลาฝนตกไม่สารพิษไหลลงสู่แม่น้ำลำคลองหรือไปบริเวณพื้นที่ข้างเคียง
การทำนาข้าวอินทรีย์เป็นระบบทางการเกษตรที่เน้นเรื่องของธรรมชาติเป็นสำคัญ ได้แก่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ การรักษาสมดุลธรรมชาติและการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติ เพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตมากขึ้น ได้สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์กลับคืนมา ดินร่วนซุย รากข้าวชอนไชหาอาหารง่าย กบ กุ้ง ปลาชุกชุม มีสุขภาพชีวิตที่ดี มีอาหารปลอดสารพิษไว้บริโภค ยังเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วย

อ้างอิง https://www.rakbankerd.com/agriculture/page.php?id=1331&s=tblareablog

อื่นๆ

เมนู