การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วในประเทศ)

พื้นที่รับผิดชอบ บ้านพูนสุข หมู่ 6  ตำบลเจริญสุข 

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวบุญสิตา ยืนยง

 อาชีพหลัก คือ อาชีพเกษตรกร  เลี้ยงสัตว์ เช่น โค กระบือ เป็ด ไก่ หมู 

             ในการลงพื้นที่สำรวจและรวบรวมข้อมูลที่ได้ของชุมชน หมู่ 6 บ้านพูนสุข ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและลูกบ้านเป็นอย่างดี และทุกคนได้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลทุกครัวเรือน ส่วนความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด COVID-19 คนจำนวนมากได้รับข่าวสารจากสื่อโทรทัศน์ 

              จากการได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทำให้เห็นถึงสภาพปัญหาส่วนใหญ่ในชุมชนจะมีปัญหาเกี่ยวกับความยากจนซึ่งไม่ค่อยมีรายได้ในการทำอาชีพ และได้ทราบถึงความต้องการของคนในชุมชนที่ต้องการแผงโซลาร์เซลล์เพื่อที่จะผลิตกระแสไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู