ชื่อบทความ การสำรวจข้อมูลพื้นฐานพื้นที่บ้านระเบิก
หมู่ 7 ตำบล เจริญสุข อำเภอ ฉลิมพระเกียรติ จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวเกวริน สีหมากสุก

ประวัติโดยสังเขป
มีการกำเนิดถิ่นฐานเป็นคนไทยพุทธ มีเนื้อที่ประมาณ 1,505 ตารางกิโลเมตร โดยเมื่อก่อนมีหนองน้ำที่กลางหมู่บ้าน และได้ตั้งชื่อว่าสระน้ำหนองระเบิก และรุ่นปู่ย่า ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านขึ้น ชื่อหมู่บ้านระเบิก ตามหนองน้ำในหมู่บ้าน โดยสมัยนั้นขึ้นกับตำบลตาเป๊ก อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
อาชีพหลัก
คือ อาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์ กระบือ โค ไก่ เป็ด
ประวัติการดำรงตำแหน่ง
1.นายมาก  นาคประพันธ์
2.นายบุญ  จงกระชาติ
3.นายร่วม  คณารักษ์
4.นายสมปอง  คณารักษ์
5.นายพงศ์เทพ นาคประพันธ์ คนปัจจุบัน
ตำแหน่งที่ตั้ง
ทิศตะวันออกติดกับตำบลอีสานเขต
ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่ราบลุ่มต่ำ มีสายน้ำลำปะเทียไหลผ่าน

1.การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล
     โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่เป็นการลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลพื้นฐานต่างๆ และปัญหาที่เกิดขึ้นของหมู่บ้าน และข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาด covid-19 ผลการดำเนินงาน พบว่า ประชากรในหมู่บ้านระเบิกหมู่ 7 ส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก และมีอาชีพเสริมจากผลผลิตตามฤดูกาล และด้านโรคระบาดโควิด 19 ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้และความเข้าใจในการป้องกันตนเอง 

ภาพที่1. การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

ภาพที่2.การลงพื้นที่เก็บข้อมูล

2.ภูมิทัศของหมู่บ้าน

ภาพที่3.ห้วยลำปะเทียของหมู่บ้าน

ภาพที่4. ห้วยลำปะเทียของหมู่บ้าน

ภาพที่5. เส้นทางสัญจรในการเข้าหมู่บ้าน

ภาพที่6. เส้นทางสัญจรในการเข้าหมู่บ้าน

 

 

 

อื่นๆ

เมนู