1. หน้าแรก
  2. คณะครุศาสตร์
  3. ED05 - ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
  4. ED05 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

ED05 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบื้องต้นโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

นายจักรกฤษณ์  ดวงนิล ประเภทประชาชน ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ตำบลเจริญสุข เป็นตำบลที่อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งประกอบด้วย 14 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 บ้านเจริญสุข หมู่ 2 บ้านประดาจะบก หมู่ 3 บ้านศรีละคร หมู่ 4 บ้านบุไร่อ้อย หมู่ 5 บ้านหนองสะแก หมู่ 6 บ้านพูนสุข หมู่ 7 บ้านระเบิก หมู่8 บ้านป่ารัง หมู่ 9 บ้านหนองจอก หมู่ 10 บ้านสี่เหลี่ยม หมู่ 11 บ้านหนองแห้ว หมู่ 12 บ้านเจริญสุข หมู่ 13 บ้านโคกเกริ่น หมู่ 14 บ้านสายบัว

ในการลงพื้นที่ของตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานได้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับทางคณะอาจารย์ที่ดูแลทีมงานประจำตำบล เพื่อพูดคุยชี้แจงรายละเอียดโครงการและศึกษาบริบทของตำบลเพื่อวางแนวทางในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามเป้าหมายของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

โดยข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลเบื้องต้น พบว่า ตำบลเจริญสุขเเป็นตำบลที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่น เช่นวัดเขาอังคาร แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม และมีศูนย์หัตถกรรมท่อผ้าอัคนีประจำตำบล ซึ่งในการลงพื้นที่สำรวจครั้งนี้หมู่บ้านที่ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบคือ หมู่บ้านสี่เหลี่ยม  เริ่มแรกข้าพเจ้าได้ติดต่อไปยังผู้นำหมู่บ้านเพื่อชี้แจงและขออนุญาตลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล  ซึงได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านเเละผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในการอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กับคนในหมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจในการที่ข้าพเจ้าลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้  ข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้มาจากการพูดคุยและสัมภาษณ์โดยใช้แบบสอบถาม ข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน(01) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19(02) และแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (06) เบื้องต้นพบว่า หมู่บ้านสี่เหลี่ยมมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 155 หลังคาครัวเรือน แต่มีอยู่บางครัวเรือนที่ไม่มีคนอยู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่คนในพื้นที่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำสวนเช่น สวนกล้วย และเกษตรผสมสผาน เพื่อใช้บริโภคและจัดจำหน่วยในตลาดชุมชน โดยในชุมชนมีตลาดอยู่ 1 แห่ง เป็นตลาดประชารัฐโดยคนในชุมชนจะนำของมาขายกันที่นี่เป็นส่วนใหญ่  ทั้งยังมีระบบป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 อีกด้วย สำหรับการจัดวางระบบนิเวศในหมู่บ้านเป็นไปได้อย่างสะอาดเรียบร้อยและน่าอยู่ และชาวบ้านให้ความร่วมในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี จึงทำให้ข้าพเจ้าได้รับข้อมูลชุมชนอันเป็นประโยชน์แก่โครงการ

ซึ่งในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ข้าพเจ้าได้รับความอนุเคราะห์ท่านผู้นำหมู่บ้านและประชาชนในหมู่บ้านเป็นอย่างดีจึงทำให้ข้าพเจ้าและทีมปฏิบัติงานสามารถเก็บข้อมูลได้ตรงตามเป้าหมายเพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติและเรียบเรียงข้อมูลเชิงวิชาการต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู