ข้าพเจ้า นางสาวมารีด้า ไชยช่วย กลุ่มบัณฑิตจบใหม่
ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร : ED05 คณะครุศาสตร์
ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกับทีมงานประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 1-12 มีนาคม 2564
ณ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
การลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ผ่านโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณนาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม 01 และ 02 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจและเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 (บ้านเจริญสุข) หมู่ที่12 (บ้านเจริญสุข) หมู่ 14 (บ้านเจริญสุข) การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเดือนมีนาคม ข้าพเจ้าได้ลงเก็บข้อมูลครัวเรือน 01 และข้อมูลโควิค 02 เพิ่มเติมจากเดือนกุมภาพันธ์ และได้ทราบถึงประเพณีประจำตำบลเจริญสุขคือ ประเพณีงานบุญพระเวส เป็นประเพณีประจำปีของตำบลเจริญสุข บุญพระเวส หมายถึง บุญพระเวสสันดร เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บุญมหาชาติ ซึ่งชาวบ้านจะจัดงานทุดเดือนมีนาคมของทุกปี และจะนิมนต์พระภิกษุสามเณรมาเทศน์ที่วัด เพื่อระลึกถึงบุญของพระเวสสันดร ซึ่งจะจัดงานขึ้น 2 วันคือ วันที่ 13-14 มีนาคม โดยวันที่ 13 มื้อโฮม โดยมีการทำบุญตักบาร วันที่ 14 วันเทศน์ เป็นวันที่พระภิกษุสามเณนจะเริ่มเทศน์ณา

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าพได้ทราบถึงประเพณีอันดีงามของภาคอีสาน และความร่วมมือการจัดงานของผู้นำและชาวบ้าน ทำให้งานออกมาดี และมีการร่วมมือการทำโรงทาน เพื่อแบ่งปันอาหารและน้ำให้ผู้คนที่มาร่วมงานค่ะ

 

 

อื่นๆ

เมนู