การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วในประเทศ)
พื้นที่รับผิดชอบ บ้านระเบิก หมู่ 7 ตำบลเจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวเกวริน สีหมากสุก

ข้าพเจ้านางสาวเกวริน สีหมากสุก ประเภทบัณทิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล “ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

รูปที่1. การลงพื้นที่เก็บข้อมูลกับคนในชุมชน

จากการลงสำรวจพื้นที่บ้านระเบิกหมู่ 7 ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ สำรวจปัญหาและความต้องการของคนในชุมชนตามข้อมูลแบบสำรวจ ชุด 01 และ02 ประจำเดือนมีนาคม 2564 คนในชุมชนส่วนใหญ่มีความตระหนักถึงการป้องกันและดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคระบาด covid 19 และคนในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกร รายได้ส่วนมากมาจากจากการจำหน่ายผลผลิตตามฤดูกาลเป็นทั้งรายได้หลักและรายได้เสริม  เช่น รายได้จากการหาปลา รายได้จากการปลูกข้าว รายได้จากการหาดอกนางนวล  และจากการรับจ้าง เช่น การรับทำเชือกฟางที่ใช้สำหรับร้อยพวงมาลัย รับจ้างทั่วไป ปัญหาที่พบคือ เส้นทางการสัญจรบางจุดที่ยังไม่เป็นคอนกรีตจะมีปัญหามากในช่วงฤดูฝน และปัญหายาเสพติดที่เกิดกับเด็กวัยรุ่น ที่ชาวบ้านต้องการแก้ปัญหาตรงนี้เป็นอย่างมาก ปัญหาการว่างงาน อีกทั้งปัญหาภัยแล้ง และต้องการสร้างอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้หลังฤดูเก็บเกี่ยว

ภาพที่2..การทำเชือกฟางร้อยพวงมาลัย

ภาพที่3.การทำเชือกฟางร้อยพวงมาลัย

ภาพที่ 4.เส้นทางบางจุดที่ยังไม่เป็นคอนกรีต

ภาพที่5.โรงผลิตน้ำดื่มของชุมชน

 

 

อื่นๆ

เมนู