ข้าพเจ้า นางสาวมุกรินทร์ อาจอาสา กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ กพร
ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร : ED05 คณะครุศาสตร์
ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกับทีมงานประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 1-12 มีนาคม 2564
ณ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
       การลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ผ่านโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณนาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม 01 และ 02 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจและเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่4 (บ้านบุไร่อ้อย) หมู่ที่13 (บ้านโคกเกริ่น) หมู่ 6 (บ้านพูนสุข) และได้มีโอกาสได้เข้าไปสำรวจมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ที่โรงเรียนบ้านพูนสุข ยังมีการเข้มงวดในเรื่องของการวัดอุณหภูมิและการใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าชั้นเรียน และก่อนเข้ารับประทานอาหาร การรับประทานอาหารกลางวันมีการแบ่งเวลาในการรับประทานอาหารเป็นระดับชั้น เพื่อลดความแออัดในโรงอาหารและลดความเสี่ยงของโรคโควิด 19 มีการรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล เช่น การยืนเข้าแถวเคารพธงชาติ และการจัดโต๊ะเรียนในห้องเรียน แต่กิจกรรมบางอย่างก็ได้รับการผ่อนปรน เช่น กิจกรรมที่เป็นหมู่คณะของนักเรียน เป็นต้น


การลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าต้องขอขอบพระคุญท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพูนสุขและคณะครูโรงเรียนบ้านพูนสุขเป็นอย่างมากที่ให้ความร่วมมือและคอยอำนวยความสะดวกแก่ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณมากๆค่ะ

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู