ข้าพเจ้า นางธัญทิพย์ จิรวัชรวรพงค์ กลุ่มประชาชน
ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร : ED05 คณะครุศาสตร์
ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกับทีมงานประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 1-12 มีนาคม 2564
ณ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
การลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ผ่านโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณนาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม 01 และ 02 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจและเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 (บ้านเจริญสุข) หมู่ที่12 (บ้านเจริญสุข) หมู่ 14 (บ้านเจริญสุข) การลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากข้าพเจ้าเก็บแบบข้อมูล 01 และ 02 เพิ่มเติมจากเดือนกุภาพันธ์ อีกทั้งข้าพเจ้าได้รู้ถึงประเพณีบุญพระเวส ซึ่งเป็นประเพณีประจำปีของภาคอีสาน บุญพระเวสจะมีในทุกๆเดือนมีนาคมของทุกปี ความเป็นมาของบุญพระเวส หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า บุญมหาชาติ เป็นประเพณีบุญตามเดือนสิบสองของชาวอีสาน แต่ถ้าถือเป็นเรื่องทาน ก็เป็นประเพณีการบริจาคทานครั้งยิ่งใหญ่ คืองานมหากุศล ให้รำลึกถึงการบำเพ็ญบุญ คือ ความดีที่ยิ่งใหญ่ อันมีการสละความเห็นแก่ตัว เพื่อผลประโยชน์สุขอันไพศาลของมวลมนุษยชาติ

จากการลงสำรวจพื้นที่ครั้งนี้ข้าพเจ้าได้เห็นถึงความร่วมมือของคนในชุมชน การทำโรงทานขนาดใหญ่เพื่อแบ่งปันอาหารและน้ำแก่ผู้มาร่วมงานบุญครั้งนี้

 

 

อื่นๆ

เมนู