ดิฉัน นางสาววรรณิกา ศรีมะเรือง เจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคประชาชน
ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ตำบลเจริญสุข หมู่ 8 บ้านป่ารัง หมู่ 3 บ้านโคกศรีละคร หมู่ 11 บ้านหนองแห้ว
จากการที่ได้สำรวจพื้นที่ในครั้งนี้ ดิฉันได้ทราบถึงประเพณีอันดีงามของตำบลเจริญสุข คือ ปริวาสกรรม หรือ การเข้ากรรม หมายถึง การอยู่ปริวาสกรรมของภิกษุผู้ต้องอาบัติสังฆาทิเลส เรียกว่า เข้าปริวาสกรรม โดยให้พระภิกษุผู้ต้องอาบัติ(กระทำผิด)ได้สารภาพต่อหน้าหน้าคณะพระสงฆ์เพื่อเป็นการฝึกจิตสำนึกถึงความบกพร่องของตนเองและมุ่งปฏิบัติให้ถูกต้อง
โดยที่หมู่บ้านเจริญสุขเป็นชุมชนที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ได้จัดงานปริวาสกรรม ตั้งแต่ วันที่ 1 – 10 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ในงานได้มีการจัดอุปสมบทหมู่ ได้มีคนในชุมชุนและชุมชนใกล้เคียงให้ความร่วมมือและมาร่วมบุญเป็นจำนวนมาก

 

 

 

อื่นๆ

เมนู