ข้าพเจ้า นายจักรกฤษณ์  ดวงนิล ประเภทประชาชน ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ปฏิบัติงานร่วมกับสมาชิกผู้ปฏิบัติงานและคณาจารย์ในการเก็บข้อมูลประจำเดือนมีนาคม 2564 

เมื่อวันที่ 7 – 10 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ไปยัง บ้านสี่เหลี่ยม ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนเเละชุมชน(01) เเละ เเบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคCOVID-19(02) ข้าพเจ้าได้เข้าไปติดต่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นกับทางผู้นำในหมู่บ้านเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ ได้ข้อมูลว่า หมู่บ้านสี่เหลี่ยม ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ มีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด 155 ครัวเรือน จากนั้นข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลไปยังเเต่ละหลังคาเรือน เพื่อใช้แบบสอบถามจากทางส่วนกลางและสัมภาษณ์ชาวบ้านเป็นรายบุคคลเพื่ออธิบายและทำเข้าเข้าใจร่วมกันสำหรับการเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ เป็นไปอย่างราบรื่นข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือจากคนในชุมชนเป็นอย่างดี จึ่งทำให้ข้าพเจ้าสามารถเก็บข้อมูลได้ตรงตามเป้าหมาย

เมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดมาแล้วข้าพเจ้าได้นำข้อมูลมากรอกลงในระบบเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลในการพัฒนาการตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบรูณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ ต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู