เขียนโดย : นายวราเทพ  ปุลันรัมย์  เจ้าหน้าที่ตำบลเจริญสุข ( ภาคนักศึกษา )

บทความ

รายงานผลประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง : ผลการสำรวจประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ของชุมชนตำบลเจริญสุข

เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อในท้องถิ่น

 

  • บทนำ

ความเป็นมาในอดีตกาลนั้นบุรีรัมย์เป็นพื้นที่ภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เป็นพื้นที่ภูเขาไฟลูกสำคัญคือ เขาอังคาร อันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเจริญสุข ที่นี่จึงมีกิจกรรมที่โดดเด่น จากการนำทรัพยากรของชุมชนมาต่อยอดให้เป็นกิจกรรม และสินค้าชุมชนที่มีความเป็นเอกลักษณ์ นั่นก็คือการนำดินภูเขาไฟที่อุดมด้วยแร่ธาตุมาทำเป็นสีย้อมเส้นฝ้าย ผสมผสานกับภูมิปัญญาการทอผ้า เกิดเป็นสินค้าเลื่องชื่อในปัจจุบันคือ “ผ้าภูอัคนี” ที่ให้คุณสมบัติของผ้าที่มีเนื้อนิ่ม มีสีที่เป็นเอกลักษณ์ โดยมีสีน้ำตาลอ่อนกับน้ำตาลแดงแบบดินภูเขาไฟ ปัจจุบันมีการจัดตั้ง ศูนย์สาธิตผ้าภูเขาไฟ ชุมชนบ้านเจริญสุข เป็นศูนย์สาธิต ให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาชมกันไม่ขาดสาย บ้านเจริญสุขได้รับเลือกให้เป็น หมู่บ้าน OVC (OTOP Village Champion) มีการจัดทำกลุ่มสตรีทอผ้าไหม-ผ้าฝ้าย เพิ่มทางเลือกในการสร้างกิจกรรมให้นักท่องเที่ยว เข้ามาท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชุมชน และได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด รวมถึงมีโฮมสเตย์รองรับการพักค้างคืนให้สะดวกสบาย

        โดยชุมชนบ้านเจริญสุขนั้น มีประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ที่หลากหลายเเละโดดเด่นตามลักษณะของคนไทยชาวภาคอีสาน เช่น ประเพณีบุญพระเวสสันดร, ประเพณีสงกรานต์ แข่งเรือบริเวณวัดบ้านเจริญสุข, งานบุญบั้งไฟ, ประเพณีทำบุญขึ้นเขาพระอังคาร เเละที่สำคัญความเชื่อเรื่องของการสักการะเสด็จปู่วิริยะเมฆซึ่งจะจัดขึ้นประจำทุกปี 

  • วัตถุประสงค์ 

๑.  เพื่อให้ทราบข้อมูลด้านประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ของชุมชนตำบลเจริญสุข 

๒.  เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการจัดทำเอกสารด้านประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ของชุมชนตำบลเจริญสุข เเละจัดทำวีดีโอประจำเดือนเมษายน

๓.  เพื่อนำข้อมูลมาศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ในการส่งเสริมเเละสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อในท้องถิ่นต่อไป

  • วิธีการดำเนินงาน
ตารางเเสดงวิธีการดำนเนินงานในการสำรวจข้อมูลด้านประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ของชุมชนตำบลเจริญสุข
กิจกรรมที่ดำเนินการ วันที่ดำเนินการ ผลการดำเนินงาน หลักฐานการดำเนินงาน
๑. อาจารย์เเเจ้งภาคบัณฑิตเเละภาคส่วนประชาชนทราบเเละดำเนินการประสานงานผู้นำชุมชนเพื่อเเจ้งการลงพื้นที่ก่อน ๑ สัปดาห์ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ทราบวันที่จะดำเนินการลงพื้นที่  คือ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ภาพถ่าย ภาพนิ่ง
๒. สำวรจพื้นที่สอบถามชาวบ้านในชุมชน โดยภาคบัณฑิตเเละภาคส่วนประชาชน ๔ เมษายน ๒๕๖๔ ทราบข้อมูลดิบ ด้านประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ของชุมชนตำบลเจริญสุข เเละนัดหมายวันสำรวจสอบถามเพิ่มเติมตามความเหมาะสม ภาพถ่าย ภาพนิ่ง
๓. ภาคนักศึกษา เเละผู้นำภาคประชาชน ดำเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ข้อมูล เพื่อเสนออาจารย์ประจำตำบลทราบ เเละดำเนินงานส่งเสริมเเละสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อในท้องถิ่นต่อไป ๑ – ๑๘ เมษายน ๒๕๖๔ ได้เอกสารผลการสำรวจด้านประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ของชุมชนตำบลเจริญสุข เเละได้จัดทำวีดีโอประจำเดือนเมษายน ภาพถ่าย ภาพนิ่ง
๔. นำข้อมูลเสนอเเละบรรยายให้อาจารย์ประจำตำบล เเละสมาชิกเจ้าหน้าที่ทั้ง ๒๐ คน ทราบในวันลงพื้นที่ตามวาระการประชุมประจำเดือนเมษายน ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ คาดว่า จะทำให้ทราบผลการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อที่มีอยู่ มาส่งเสริมพัฒนาต่อไป ภาพถ่าย ภาพนิ่ง
  • ผลการดำเนินงาน

๑.  สามารถทราบข้อมูลด้านประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ของชุมชนตำบลเจริญสุขได้จริง

๒.  สามารถดำเนินการจัดทำเอกสารด้านประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ของชุมชนตำบลเจริญสุข เเละจัดทำวีดีโอประจำเดือนเมษายนได้จริง

๓.  สามารถนำข้อมูลศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ในการส่งเสริมเเละสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อในท้องถิ่นต่อไปได้จริง

  • สรุปผล เเละข้อเสนอเเนะ

สรุปผล ทำให้ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เเละดำเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำตำบล เกิดกระบวนการสร้างทักษะด้านการเป็นนักศึกษาวิชาชีพครูเเละการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทักษะการพูด การประสานงาน เเละการเเก้ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นต้น

ข้อเสนอเเนะ

๑.  พัฒนาส่งเสริมเเละสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อในท้องถิ่นอย่างมีความร่วมสมัย

๒. พัฒนาส่งเสริมเเละสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อในท้องถิ่นในเชิงการตลาดเเละโลกออนไลน์

 

เเหล่งอ้างอิง

เว็บชุมชนบ้านเจริญสุข.//(๒๕๕๐).//ความเชื่อของชุมชน.//สืบค้นเมื่อ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๔,/ จาก. https://cbtthailand.dasta.or.th/webapp/community/content/7/

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู