บทความ

รายงานผลประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง : ผลการสำรวจประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อที่โดดเด่นของชุมชนตำบลเจริญสุข

         ในตำบลเจริญสุขนั้นมีประเพณี วัฒนธรรม และความเชื่อที่โดดเด่นของคนในชุมชนที่หลากหลาย อาทิ เช่น การเทศน์มหาชาติ งานพิธีบายศรีสู่ขวัญ งานบุญบั้งไฟ ทอดผ้าป่า การฟ้อนรำของคนในชุมชน และที่ขาดไม่ได้เลยคือวัฒนธรรมการนุ่งผ้าถุงที่ทำจากดินภูเขาไฟ หรือคนในชุมชนเรียกกันว่า ผ้าภูอัคนี

         “ผ้าภูอัคนี”เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ได้นำวัตถุดิบจากธรรมชาติ ที่หาได้ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ โดยเป็นกรรมวิธีในการย้อมสีผ้า ให้ออกมามีสีสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ ด้วยการนำผ้า ฝ้ายผ้าไหม ไปย้อมกับดินภูเขาไฟ หนึ่งในวัตถุดิบสำคัญที่หาได้ไม่ยาก เพราะหมู่บ้านเจริญสุขนั้น ตั้งอยู่ใกล้กับเขาพระอังคารซึ่ง ดินบริเวณนี้จึงอุดม ด้วยแร่ธาตุจากลาวาภูเขาไฟที่ปะทุออกมาในอดีต ซึ่งนอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ในการเพาะปลูกแล้ว ชาวบ้านเจริญสุขยังคิดค้นวิธีการนำดินเหล่านี้มาใช้ย้อมผ้าอีกด้วย

          ซึ่งข้าพเจ้า นางสาวบุญสิตา ยืนยง ประเภทนักศึกษาในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ผู้รับผิดชอบปฎิบัติงานในพื้นที่ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานในเดือนเมษายน โดยมีภารกิจ คือ การไปเก็บข้อมูล รูปภาพ และวิดีโอ ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและวัฒนธรรมของคนในชุมชนเจริญสุข

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจะได้ทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรมและความเชื่อของคนในชุมชนเจริญสุข

๒.เพื่อจะได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์และสร้างผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อในท้องถิ่นต่อไป

ภาพในการลงพื้นที่

อื่นๆ

เมนู