ข้าพเจ้า นางสาวมารีด้า ไชยช่วย กลุ่มบัณฑิตจบใหม่
ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร : ED05 คณะครุศาสตร์
ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกับทีมงานประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564
ณ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
การลงพื้นที่สำรวจความเป็นอยู่ของคนในชุมชนในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ผ่านโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณนาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจในพื้นที่ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 (บ้านเจริญสุข) หมู่ที่12 (บ้านเจริญสุข) หมู่ 14 (บ้านเจริญสุข) การลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเดือนเมษายน ข้าพเจ้าได้พบว่านอกเหนือจากฤดูการทำนาข้าว ชาวบ้านในชุมชนได้มีการทำเศรษฐกิจพอเพียงแบบประยุกต์ โดยใช้พื้นที่ทั้งหมดในการเลี้ยงสัตว์ ปลูกที่พักอาศัย ปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อการดำรงชีพของแต่ละครัวเรือน  โดยพืชผักสวนครัวที่ปลูกกันมากคือ กล้วย มะเขือเทศราชนี ผักสลัด อีกทั้งยังมีการทำสวนลำไยนาแปลงใหญ่อีกด้วย สัตว์ที่เลี้ยงส่วนมากคือ ปลา แพะ และวัวซึ่งการดำรงชีพของคนในชุมชนนั้นดำรงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น 

 

อื่นๆ

เมนู