การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วในประเทศ)
พื้นที่รับผิดชอบ บ้านระเบิก หมู่ 7 ตำบลเจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวเกวริน สีหมากสุก

         ข้าพเจ้านางสาวเกวริน สีหมากสุก ประเภทบัณทิตจบใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม รายตำบลแบบบูรณาการ ๑ มหาวิทยาลัย ๑ ตำบล “ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ
จากการลงพื้นที่สำรวจบ้านระเบิก หมู่7 บ้านระเบิก อาชีพของชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นการทำเกษตรกร มีรายได้จากผลผลิตตามฤดูกาลเช่นการหาปลา การเก็บดอกนางนวล ในชุมชนไม่มีการสร้างกลุ่มอาชีพ จะคงยังมีเพียงโครงการที่ยังคงทำต่อเนื่องหลักๆของหมู่บ้านก็คือ โครงการเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านและชุมชน

              ภาพที่1. โรงผลิตน้ำดื่มบ้านระเบิก

ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการตามแนวทางประชารัฐ เพิ่มความเข็มแข็งตามรากฐานเศรษฐกิจ เนื่องจากการผลิตน้ำดื่มบางส่วนต้องมีต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงจึงทำให้ต้องมีผู้ที่เข้ามาร่วมลงทุนด้วย ทำให้รายได้ทั้งหมดจะถูกแบ่งให้กับหมู่บ้านส่วนหนึ่ง และผู้ที่ร่วมอีกส่วนหนึ่ง
ซึ่งขั้นตอนในการบบรรจุน้ำลงถังและขวดนั้น ต้องให้ได้มาตรฐาน คือทั้งคุณภาพและความสะอาดที่ต้องเน้นเป็นหลัก


    ภาพที่2. เครื่องบรรจุขวดน้ำ

ภาพที่3. การล้างถังน้ำก่อนนบรรจุ

ภาพที่4.เครื่องบรรจุน้ำลงถัง

ภาพที่5. ฉลากขวดน้ำที่ได้รับรองมาตรฐาน

ภาพที่6.น้ำที่บรรจุลงขวดแล้ว

จะเห็นได้ว่า ในชุมชนบ้านระเบิกนอกจากโครงการผลิตน้ำดื่มแล้ว ก็ไม่มีการจับกลุ่มทำอาชีพเสริม  ส่งผลให้เกิดการว่างงาน สำหรับบางกลุ่ม ด้วยปัจจัยหลายอย่างทางด้านความคิด ด้านการเมือง ด้านอายุ  ด้านความคล่องตัวความสะดวกในการเข้าร่วมกลุ่ม ด้านเวลา และปัจจัยอื่นๆที่เป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลให้ไม่มีการรวมกลุ่มอาชีพ

 

 

 

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู