โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

 

ข้าพเจ้านางสาวปนัดดา ผาสุขใจ

ประเภท กพร.

หลักสูตร ED05 คณะครุศาสตร์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

 

ตำบลเจริญสุขมีลักษณะเป็นที่ราบสูงตอนใต้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบลาดเอียงจากทางทิศใต้ลงมาทางทิศเหนือปัจจุบันมีสภาพป่าเป็นป่าโปร่งในเขตร้อนเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 90 ของพื้นที่มีภูเขาไฟขนาดเล็กจำนวน 9 ลูกคือภูเขาอังคารซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิท และเย็นตัวลงนานแล้วสภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายน้ำซึมผ่านได้ง่ายไม่สามารถกักเก็บน้ำได้มีลำน้ำที่สำคัญไหลผ่าน คือ ลำปะเทีย

การนับถือศาสนา ประชาชนตำบลเจริญสุขนับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ ๑๐๐

มีวัด ๖ แห่ง ได้แก่

๑.๑  วัดบ้านเจริญสุข            หมู่ที่ ๑

๑.๒ วัดขันติการาม                หมู่ที่ ๒

๑.๓ วัดบ้านหนองสะแก        หมู่ที่ ๕

๑.๔ วัดบ้านพูนสุข                 หมู่ที่ ๖

๑.๕ วัดบ้านสี่เหลี่ยม             หมู่ที่ ๑๐

๑.๖ วัดเขาพระอังคาร          หมู่ที่ ๑๔

มีที่พักสงฆ์ ๓ แห่ง  ได้แก่

๒.๑ ที่พักสงฆ์บ้านระเบิก    หมู่ที่ ๗

๒.๒ ที่พักสงฆ์บ้านโคกเกริ่น หมู่ที่ ๑๓

๒.๓ ที่พักสงฆ์เขารัตนธงชัย  หมู่ที่ ๑๔

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ดำเนินการลงพื้นที่ชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานเทศน์มหาชาติ ณ วัดวัดขันติการาม หมู่ที่ 2  บ้านประดาจะบก ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

เทศน์มหาชาติ  คือ  เทศนาเวสสันดรชาดก  เป็นบุญพิธีที่นิยมจัดให้มีกันมาแต่โบราณส่วนมากจัดให้มีในวัดเป็นหน้าที่ของชาวบ้านและวัดนั้นๆ  จะตกลงร่วมกันจัด ปกตินิยมให้มีหลังฤดูทอดกฐินผ่านไปแล้วจนตลอดฤดูเหมันต์  นิยมจัดเป็นงานสองวัน  คือ  วันเทศน์เวสสันดรชาดกทั้ง ๑๓ กัณฑ์  วันหนึ่ง  และวันเทศน์จตุราริยสัจจกถา  ท้ายเวสสันดรชาดกอีกอันวันหนึ่ง

วันแรกเริ่มงานด้วยพิธีทำบุญตักบาตรพระทั้งวัด  หรือเลี้ยงพระตามจำนวนที่เห็นสมควรแล้วเริ่มเทศน์เวสสันดรชาดกตามแบบเทศน์ต่อกันไปจนสุด ๑๓ กัณฑ์  ถึงเวลากลางคืนบางแห่งจัดปี่พาทย์ประโคมระหว่างกัณฑ์หนึ่งๆ ตลอดทั้ง ๑๓ กัณฑ์ด้วย

วันรุ่งขึ้น ทำบุญเลี้ยงพระอีก  แล้วมีเทศน์จตุราริยสัจจกถาในระหว่างเพล  จบแล้วเลี้ยงพระเพลเป็นอันเสร็จพิธี

 

การเทศน์มหาชาติ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในการสั่งสอนให้รู้จักบาปบุญคุณโทษ รู้จักการให้ทาน รักษาศีล และการเจริญภาวนา โดยมีพระเวสสันดรเป็นแบบอย่างการประพฤติ ปฏิบัติเป็นกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่ทำให้สังคมมีความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นคุณค่าด้านต่างๆ คือ ด้านวรรณกรรม ด้านภาษา ด้านสุนทรียะ ด้านจริยธรรม ด้านพฤกษา ด้านเภสัช ด้านวัฒนธรรมและด้านศิลปกรรม จนผู้ฟังเทศน์มหาชาติมีอุนิสัยจิตใจที่อ่อนโยนเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและมีความยินดีในการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนาตามพระจริยาของพระเวสสันดร

Tags:

อื่นๆ

เมนู