ข้าพเจ้า นางธัญทิพย์ จิรวัชรวรพงค์ กลุ่มประชาชน
ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
หลักสูตร : ED05 คณะครุศาสตร์
ได้ลงพื้นที่ปฎิบัติงานกับทีมงานประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564
ณ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ผ่านโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณนาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจในพื้นที่ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 (บ้านเจริญสุข) หมู่ที่12 (บ้านเจริญสุข) หมู่ 14 (บ้านเจริญสุข) การลงพื้นที่ครั้งนี้ข้าพเจ้าได้ทราบถึงประเพณีประจำตำบลคือประเพณีสงกรานต์ เป็นประเพณีปีใหม่ไทยมาตั้งแต่โบราณ กิจกรรมของชุมชนได้จัดขึ้นในวันที 12-14 เมษายน โดยมีกิจกรรม สอยดาว รำวงชาวบ้าน ประกวดร้องเพลง แข่งเรือ ซึ่งในวันที่ 14 เมษายน มีการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระและสรงน้ำนางสงกรานต์ มีขบวนแห่นางสงกรานรอบหมู่บ้าน เป้าหมายของชุมชนที่จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ นั้นคือ อยากให้ลูกหลานในชุมชนได้เรียนรู้ประเพณีไทย และสร้างความสามัคคีภายในชุมชน อีกทั้งในปีนี้ชุมชนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน อ.ส.ม เนื่องจากสถานการณ์โควิค 19 ซึ่งจัดประเพณีประจำปีแต่ยังต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของคนในชุมชนอีกด้วย

 

 

อื่นๆ

เมนู