ดิฉัน นางสาววรรณิกา ศรีมะเรือง เจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคประชาชน
ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ตำบลเจริญสุข หมู่ 8 บ้านป่ารัง หมู่ 3 บ้านโคกศรีละคร หมู่ 11 บ้านหนองแห้ว
เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา
ชุมชนบ้านเจริญสุข ชุมชนที่ข้าพเจ้าอาศัย
ได้ต้อนรับนักเที่ยว จาก อบต.อ.บ้านควน จ.ชุมพร
จำนวน 88 ท่าน
ซึ่งชุมชนของเราเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวนวัตวิถี มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น ทั้งแหล่งท่องเที่ยว เขาพรัะอังคาร ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีประวัติมายาวนาน
มี ผ้า ภูอัคนี ผ้าฝ้าย-ไหม ย้อมจากดินภูเขาไฟ ที่เกิดจากภูมิปัญญาชวนบ้าน ชุมชนบ้านเจริญสุขเป็นชุมชนที่เข็มแข็ง ทั้งมีผู้นำชุมชนและชาวบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้มีนักท่องเที่ยว ทั้งหน่วยงานเอกชนและหน่วยงานของรัฐเข้ามาศึกษาดูงานเป็นประจำ

อื่นๆ

เมนู