ข้าพเจ้า นางสาวกมลวรรณ บุตรไทย กลุ่มบัณฑิตจบใหม่  ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : ED05 คณะครุศาสตร์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณนาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

การลงพื้นที่ครั้งนี้ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับหมอบหมายในการลงพื้นที่สำรวจประเพณี วัฒนธรรม ภายในตำบลเจริญสุข กิจกรรมที่สามารถพบได้ในช่วงเดือน ๓ เดือน ๔ ไปจนถึงกลางเดือน ๕ ตามปฏิทินจันทรคติ คือ งานบุญเทศมหาชาติ นิยมจัดให้มีขึ้นหลังประเพณีทอดกฐิน ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าการทำบุญเทศน์มหาชาติ เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและคติความเชื่อของคนในชุมชน อีกทั้งเชื่อว่าการฟังเทศน์มหาชาติแล้วจะได้บุญใหญ่ หากผู้ใดได้ฟังเทศน์มหาชาติครบทั้ง 13 กัณฑ์ ได้แก่ กัณฑ์ทศพร กัณฑ์หิมพานต์ กัณฑ์ทานกัณฑ์ กัณฑ์วนประเวศน์ กัณฑ์ชูชก กัณฑ์จุลพน กัณฑ์มหาพน กัณฑ์กุมาร กัณฑ์มัทรี กัณฑ์สักกบรรพ กัณฑ์มหาราช กัณฑ์ฉกษัตริย์กัณฑ์นครกัณฑ์ ผลบุญนั้นจะส่งผลให้ไปเกิดร่วมพระธรรมยุคพระศรีอริยเมตไตรยจะได้ไปเกิดในทิพยวิมานเป็นผู้มีความสุข  มีลาภยศไมตรี และสำเร็จในมรรคผลปรินิพพาน ซึ่งในการจัดงานเทศมหาชาตินี้ยังเห็นถึงความช่วยเหลือเกื้อกูล ความสามัคคีของคนในตำบลเจริญสุขในการจัดสถานที่จัดงานต่าง ๆ อย่างสวยงามเฉกเช่นป่าหิมพานต์ของพระเวสสันดร ซึ่งในการเทศมหาชาติมีการสมมติตัวละครขึ้นตามกัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความสนุก เพลิดเพลินแก่ผู้ที่ฟังเทศมหาชาติในครั้งนี้อีกด้วย

อื่นๆ

เมนู