การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วในประเทศ)
พื้นที่รับผิดชอบ บ้านระเบิก หมู่ ๗ ตำบลเจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวเกวริน สีหมากสุก

 ปราชญ์ชาวบ้าน

       ในแต่ละชุมชน จะมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่ได้นำภูมิปัญญาหรือความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และในพื้นที่บ้านระเบิก ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ยังมีผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการจักสานที่น่าสนใจ และถือได้ว่าเป็นปราชญ์ชาวบ้านอีกด้วยนั่นก็คือ คุณตากำปั่น เรืองมณี อาศัยอยู่ บ้านเลขที่๑๑ ม.๗ บ้านระเบิก เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านการจักสาน ไม่ว่าจะเป็น ไม้กวาด สุ่มไก่ ตุ้มลานที่ใช้สำหรับดักปลา แห หมวง โดยความรู้จากการจักสานของคุณตานั้นได้มาจากการเริ่มเรียนรู้จากบรรพบุรุษ และจากคนในชุมชน พัฒนามาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันที่มี ประสบการณ์ร่วมแล้ว ๖0ปี ซึ่งในการประกอบอาชีพจักสานของคุณตานั้นสามารถเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว แต่เนื่องจากไม่มีการโปรโมทสินค้าหรือช่องทางการตลาดที่หลากหลาย จึงเป็นการจำหน่ายสินค้าให้กับคนในชุมชนเฉพาะที่บ้านเท่านั้น และเป็นการบอกปากต่อปาก ทำให้คุณตามีรายได้จากการขายไม่มาก โดยในครั้งนี้ได้ยกตัวอย่างขั้นตอนวิธีการทำสุ่มไก่พอสังเขป ดังนี้

ขั้นตอนวิธีการทำ

๑.เริ่มจากการนำไม้ไผ่มาเหลาให้ได้ขนาด และเมื่อได้ไม้ไผ่แล้วเริ่มต้นการสานจากหัวสุ่ม

                           ภาพที่1.การขัดหัวสุ่ม

๒.หลังจากได้หัวสุ่มแล้วให้สานต่อไปเรื่อยๆ โดยการสานในลักษณะอ้อมเป็นวงกลมไปในทิศทางเดียวกัน ขัดหนึ่งเว้นหนึ่ง

ภาพที่๒.การสานสุ่มไก่หลังจากทำหัวสุ่มเร็จแล้ว

๓.เมื่อได้ส่วนหัวแล้ว สานต่อไปเรื่อยๆจนเสร็จ

ภาพที่๓.สุ่มไก่เมื่อเสร็จแล้ว

ผลจากการดำเนินงานครั้งนี้

       ทำให้เห็นถึงสำคัญของการปรับตัวในการเลี้ยงชีพตามทรัพยากรที่มีในชุมชน โดยนำความรู้ความสามารถที่จากภูมิปัญญาชาวบ้านมาเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว และเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการพึ่งพาตนเอง และยังสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาได้

ประโยชน์ที่ได้รับ
๑.ได้รู้ถึงการนำภูมิปัญญามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคนในชุมชน
๒.ได้รู้ถึงขั้นตอนและกรรมวิธีในการผลิต ความยากง่าย ความปราณีตของแต่ละชิ้นงาน
.

 

อื่นๆ

เมนู