น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยในชีวิต เราใช้น้ำเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งในด้านการอุปโภคบริโภคในด้านของเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม คำว่าแหล่งน้ำ โดยทั่วไป หมายถึงแหล่งน้ำจืด เช่น หนอง ห้วย คลอง บึง แหล่งน้ำเหล่านี้มีต้นกำเนิดมาจากน้ำฝน โดยที่เราใช้วิธีสร้างแหล่งน้ำขึ้นมาเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ต่อไป

ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ลงพื้นที่สำรวจไปยังสถานที่ต่างๆ ในชุมชน พบว่าทุกหมู่บ้านมักจะมีแหล่งน้ำประจำหมู่บ้านกันทั้งสิ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของคนในชุมชน อย่างเช่นแหล่งน้ำในชุมชนบ้านสี่เหลี่ยม ที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ไปนั้น ข้าพเจ้าได้สอบถามกับนางสีนวล ปักษี ซึ่งเป็นคนในชุมชนบ้านสี่เหลี่ยม นางสีนวลได้เล่าว่า เดิมทีเป็นสระน้ำธรรมดาที่ไม่มีชื่อเรียกมีขนาดที่ใหญ่กว่าปัจจุบันมาก โดยแต่ก่อนนั้นบริเวณล้อมรอบไม่จัดว่าเป็นหมู่บ้านแต่จะมีผู้คนอาศัยอยู่กันเป็นคุ้มๆ ล้อมรอบสระ ต่อมาจึงมีการรวมคุ้มแต่ละคุ้มให้เป็นหมู่บ้าน จึงกลายเป็นหมู่บ้านที่มีสระขนาดรูปทรงสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางหมู่บ้าน จึงตั้งชื่อหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านสระสี่เหลี่ยม ต่อมาจึงมีการเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านสี่เหลี่ยมและเป็นชื่อที่ใช้เรียกต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

สระสี่เหลี่ยมถือว่าเป็นแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์มากมีน้ำเพียงพอต่อการนำไปใช้อุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี โดยบริเวณล้อมรอบมีการดูแลรักษาให้ดูสะอาดอยู่เสมอ ทั้งยังมีปลาชนิดต่างๆ รวมทั้งกบเขียดอยู่เป็นจำนวนมาก ที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของที่นี่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากบ้านสี่เหลี่ยมแล้วแหล่งน้ำตามหมู่บ้านต่างๆในตำบลก็ล้วนมีความอุดมสมบูรณ์เช่นเดียวกัน เนื่องจากชุมชนถูกล้อมรอบไปด้วยแหล่งธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์มากอยู่แล้วนั้นเอง น้ำเป็นปัจจัยที่เราขาดไม่ได้ในชีวิต น้ำมีความสำคัญและมีประโยชน์มากมาย ดังนั้นการที่เรามองเห็นความสำคัญของน้ำเราก็ควรเห็นความสำคัญของแหล่งน้ำด้วย เราจึงควรช่วยรักษาทรัพยากรน้ำด้วยการอนุรักษ์ให้คงมีอยู่ต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู