ทรัพยากรป่าไม้มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ในสังคมไทยมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่ป่าพึ่งพิงป่าเพื่อเป็นแหล่งอาหารยารักษาโรคเชื้อเพลิงและไม้ใช้สอย โดยภาครัฐเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดตั้งป่าชุมชนจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ให้สมบูรณ์และอนุญาตให้มีการใช้ประโยชน์ของป่าตามวัตถุประสงค์ของชุมชน

      

                  ป่าชุมชนป่าเขาอังคาร ตำบลเจริญสุข จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นป่าชุมชนที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2553 อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาอังคารมีเนื้อที่ประมาณ 3,432 ไร่ 99 ตารางวา เป็นพื้นที่เนินสูงค่อนข้างชันดินเป็นดินภูเขาไฟที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟที่ดับไปแล้วมีหินค่อนข้างมากเนื้อดินตื้น แต่มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างสูงของป่ามีความหลากหลาย  ราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงป่าชุมชนใช้ประโยชน์ของป่าจํานวนมากราษฎรมีการจัดการป่าชุมชนที่เข้มแข็งและชุมชนเข้าร่วมโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตในการดูแลฟื้นฟูป้องกันป่าชุมชน การใช้ประโยชน์และการจัดการของป่าในป่าชุมชนป่าเขาอังคารโดยเน้นการใช้ประโยชน์และการจัดการป่าชุมชนอันเป็นแนวทางในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ในป่าชุมชนแห่งนี้ให้มีความเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของชาวบ้านในท้องถิ่นต่อไป

                        ป่าชุมชนป่าเขาอังคาร ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ มีลักษณะสังคมพืชเป็นป่าเต็งรังมีไม้เด่นประกอบด้วย รัง แดง และมะกอกเกลื้อน ประมาณครึ่งหนึ่งของคนที่อาศัยในหมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับพื้นที่ป่าชุมชนใช้ประโยชน์จากป่ามากมายป่าเปรียบเสมือนเป็นซุปเปอร์มาเก็ตธรรมชาติของคนในตำบลเจริญสุข  มีครบทั้งปัจจัย 4 ที่มนุษย์ต้องใช้ในการดำรงชีวิตและยังมีการเก็บของป่าเพื่อสร้างรายได้เสริม ของป่าที่มีการเก็บหามาก ได้แก่ เห็ดและพืชอาหารชนิดต่างๆซึ่งส่วนใหญ่จะเก็บหาในช่วงฤดูฝน นอกจากนั้นยังมีชาวบ้านบางส่วนที่เก็บดินภูเขาไฟมาใช้เป็นวัตถุดิบทำสีย้อมซึ่งสามารถเก็บได้ตลอดทั้งปีทั้งนี้ผู้เก็บหาของป่าเกือบทั้งหมดรับทราบและปฏิบัติตามกติกาในการใช้ประโยชน์จากป่าชุมชนที่กำหนดขึ้นโดยคณะกรรมการป่าชุมชน เพื่ออนุรักษ์ป่าเขาอังคารให้คงอยู่คู่ตำบลเจริญสุขตลลอดไป

อ้างอิง

สุวิมล จันทร์น้อย,วิพักตร์ จินตนา และนิตยา เมี้ยนมิตร//(2562).//การใช้ประโยชน์และการจัดการของป่าในป่าชุมชนป่าเขาอังคาร จังหวัดบุรีรัมย์//สืบค้นเมื่อ 13 กรกฎาคม 2564,/จาก.https://https://kukr.lib.ku.ac.th/proceedings/KUCON2/search_detail/result/

อื่นๆ

เมนู