พืชผักสวนครัว หมายถึง พืชที่ใช้ส่วนต่างๆ เป็นอาหาร เช่น ลำต้น ใบ ดอก ผล และหัว พืชผักสวนครัวสามารถปลูกไว้ในบริเวณบ้านเพื่อใช้บริโภคภายในครอบครัว ถ้าเหลือก็สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว พืชผักสวนครัวเป็นแหล่งรวมสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย โดยอย่างยิ่ง เกลือแร่ และวิตามินต่างๆที่ร่างกายของเราต้อง เรียกได้ว่าพืชผักสวนครัวคือสิ่งที่จำเป็นในครัวเรือนอีกอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้

ตามที่ข้าพเจ้าได้ลงปฏิบัติงาน ณ ตำบลเจริญสุขพบว่าเกือบทุกหลังคาเรือนมีการปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน ซึ่งถ้าเหลือจากการบริโภคก็สามารถนำมาจำหน่ายถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยผักที่ชาวบ้านนิยมปลูกกันทุกหลังคาเรือนคือ มะเขือ พริก ผักชี ต้นหอม ผักกาด คะน้า กระเพรา เป็นต้น ทั้งนี้ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานร่วมกับท่านหัวหน้าโครงการและท่านคณะคณาจารย์รวมไปถึงวิทยากรเพื่อรับทราบปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพืชผักต่างๆในชุมชนไม่ว่าจะเป็นวิธีเตรียมดินปลูกการขุดหลุมขุดร่องวิธีเตรียมหรือคัดเลือกเมล็ดพันธุ์หรือต้นพันธุ์ผักต่างๆเพื่อให้พืชผักที่ปลูกนั้นมีต้นที่สมบูรณ์และมีประโยชน์มากที่สุดและสิ่งสำคัญอีกอย่างก็คือปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยจุลินทรีย์หมายถึง การนำเอาจุลินทรีย์มาใช้ปรับปรุงดินทางชีวภาพ ทางกายภาพ ทางเคมีชีวะ และการย่อยสลายอินทรียวัตถุ ตลอดจนการปลดปล่อยธาตุอาหารจากพืชอินทรีย์ หรือจากอินทรียวัตถุหรือหมายถึง จุลินทรีย์ที่นำมาใช้เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโต หรือเพิ่มความต้านทานโรคพืชในการปฏิบัติงานเชิงพื้นที่ท่านหัวหน้าโครงการและทีมวิทยากรได้จัดอบรมให้ความรู้กับชาวบ้านในเรื่องการทำปุ๋ยชีวภาพมีการแนะนำวัตถุดิบต่างๆในธรรมชาติหรือสิ่งใกล้ตัวที่สามารถนำมาใช้ทำปุ๋ยชีวภาพได้จุดประสงค์เพื่อลดรายจ่ายในการปลูกพืชผักต่างๆข้าพเจ้าเล็งเห็นว่าการใช้ปุ๋ยชีวภาพนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อชาวบ้านสามารถลดรายจ่ายในการเพาะปลูกและยังมีผักปลอดสารพิษไว้ประกอบอาหารอีกด้วย

ดังนั้นข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าสิ่งต่างๆที่ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงมือปฏิบัติในครั้งนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาการเพาะปลูกให้กับชาวบ้านในชุมชนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ดียิ่งขึ้นตลอดไปถึงการนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนแบบยั่งยืนได้

 

 

 

อื่นๆ

เมนู