ข้าพเจ้า นายพีรพัฒน์ แสมรัมย์ กลุ่มบัณฑิตจบใหม่ ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร : ED05
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2564 ณ. ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
การลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ผ่านโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการลงพื้นที่ครั้งนี้
ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม (01) และ (02) ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 14หมู่บ้าน

  

  
ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจและเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ ทั้งหมด 3หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเจริญสุข หมู่1 บ้านเจริญสุขหมู่12 บ้านเจริญสุขหมู่14 จากการสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจ ด้านรายได้ของครัวเรือน ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชน และด้านการท่องเที่ยวของชุมชน
สรุปได้ว่าหมู่บ้านเจริญสุข หมู่1 12 14 ที่ได้ทำการสำรวจ พบว่าคนในชุมชนมีอาชีพทำเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่คือ ทำนา และสวนลำไย เพราะส่วนมากจะมีที่ดินทำกินเอง รายได้หลักของครัวเรือนจึงมาจากการทำนา ส่วนรายได้อื่นๆจะมาจากการค้าขายและการจ้างงานจากผู้รับเหมา เช่น การทำปอ ทำให้พอมีกิน มีใช้เล็กน้อย อีกทั้งยังมีอาชีพจักรสานงานหัตถกรรมเช่น กระติ๊บข้าว
คนในพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นวัยสูงอายุและเด็ก ส่วนวัยทำงานจะออกไปทำงานต่างพื้นที่ ผลงานโดดเด่นในหมู่บ้าน จะมีผลิตภัณฑ์ผ้าภูอัคนี ซึ่งมาจากการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผ้าภูอัคนีเป็นการสร้างงานให้กับผู้สูงอายุในชุมชนอีกด้วย
ปัญหาในชุมชนที่พบ จะมีปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคในช่วงฤดูแล้ง การจัดการแหล่งน้ำที่สำคัญในหมู่บ้าน และต้องการพลังงานโซล่าเซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อปั๊มน้ำ มาใช้ในการเกษตร
จากการลงพื้นที่สำรวจในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดี ในการลงพื้นที่มีปัญหาและอุปสรรคบางประการคือ ชาวบ้านบางครัวเรือนไม่อยู่บ้าน เนื่องจากออกไปทำงานนอกพื้นที่อยู่อาศัย

อื่นๆ

เมนู