ข้าพเจ้า นางสาวจุฑาภรณ์ คำผาย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ คณะครุศาสตร์ ED 05 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยในตำบลเจริญสุขมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน โดยได้แบ่งกันเป็นทีมทั้งหมด 5 ทีม ทีมละ 4 คน โดยข้าพเจ้าและทีมได้รับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองแห้ว บ้านโคกศรีละคร และบ้านป่ารัง รวม 246 หลังคาเรือน

การปฏิบัติงาน ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ในการสำรวจและเก็บข้อมูลตามเป้าหมาย 16 เป้าหมาย โดยเริ่มลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 10-15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยสำรวจโดยการแจกแบบสอบถาม 01 และ 02 ประชาชนทุกคนได้ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการตอบแบบสอบถาม เพื่อให้เราได้ขอมูลที่เป็นจริง และครบถ้วน ประชาชนทั้ง 3 หมู่บ้านที่ข้าพเจ้าและทีมได้สำรวจส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกร และเลี้ยงสัตว์ (วัว) ชาวบ้านส่วนใหญ่ดำเนินการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงมีการปลูกผักสวนครัวไว้กินเองเพื่อให้ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยการไปลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยกับประชนในพื้นที่ก็ได้ทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ และปัญหาความยากจนจำนวนมาก ซึ่งก็ได้สอดคล้องกับโครงการที่เรากำลังทำคือการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมเพื่อให้คนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

การลงพื้นที่ในครั้งนี้ถือการได้ข้อมูลที่เป็นจริง และได้ทราบถึงการเป็นอยู่ของคนในชุมชน ทราบถึงปัญหาของชุมชน และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทุกคนเป็นอย่างสูง ที่สละเวลาอันมีค่าของท่านเพื่อมาพูดคุยและให้ทีมงานได้สัมภาษณ์จนได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสมบูรณ์

อื่นๆ

เมนู