บทความประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2564

เรื่อง การออกแบบผลิตภัณฑ์

          การออกแบบเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นผลงานหรือวิธีการที่ผู้อื่นสามารถมองเห็น รับรู้ หรือสัมผัสได้ เพื่อให้มีความเข้าใจในผลงานหรือวิธีการร่วมกัน การออกแบบจึงไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะผลงานหรือชิ้นงาน  แต่จะเน้นถึงวิธีการในการทำงานต่างๆด้วย การออกแบบจึงเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงกลายเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์

             การออกแบบ หมายถึง การรู้จักวางแผน เพื่อที่จะได้ลงมือกระทำตามที่ต้องการและการรู้จักเลือกวัสดุ วิธีการเพื่อทำตามที่ต้องการนั้น โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบ และคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดตามความคิดสร้างสรรค์ สำหรับการออกแบบอีกความหมายหนึ่งที่ให้ไว้ หมายถึง การปรับปรุงรูปแบบผลงานที่มีอยู่แล้ว หรือสิ่งต่างที่มีอยู่แล้วให้เหมาะสม ให้มีความแปลกความใหม่เพิ่มขึ้น (อารี สุทธิพันธ์, 2527:8)

          ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่มีรูปร่างหรือมีคุณสมบัติทางกายภาพสามารถจับต้องได้ หรือคือสิ่งที่มนุษย์ผลิตขึ้น เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย, เครื่องจักรอุตสาหกรรม, ยารักษาโรค ฯลฯ (จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)

          การออกแบบผลิตภัณฑ์ จึงเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ทั้งสิ้น มีทั้งที่ออกแบบสร้างขึ้นใหม่ แตกต่างจากของเดิม  หรือปรับปรุงตกแต่งของเดิม การรู้จักวางแผนจัดตั้งขั้นตอน และรู้จักเลือกใช้วัสดุวิธีการ เพื่อทำตามที่ต้องการนั้น โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบและคุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิดตาม ความคิดสร้างสรรค์ และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่

          โครงการยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งคณะทีมตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการต่อยอดพัฒนาผ้าภูอัคนี สู่การขายออนไลน์ และการขอเครื่องหมายมารตราฐานตำบล ที่ได้ดำเนินการจัดขึ้นในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ โดยมีการจัดอบรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่อยอดผ้าภูอัคนี ซึ่งแต่เดิมนั้นผ้าภูอัคนีมีลวดลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ที่มีทั้งลายสายฝน ลายคลื่นน้ำ ลายไหลลาวา ลายดอกฝ้ายคำ เป็นต้น ซึ่งการจัดการอบรมออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น คณะทีมตำบลเจริญสุขได้มีการร่วมกันออกแบบลวดลายผ้าภูอัคนีที่หลากหลาย โดยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการออกแบบ ซึ่งลวดลายใหม่ที่ได้จากการออกแบบในครั้งนี้คือ ลวดลายโควิด 19 ที่คณะทีมตำบลเจริญสุขได้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากผืนผ้าธรรมดา ให้กลายมาเป็นชุดที่สวมใส่ในโอกาสต่างๆ และมีการออกแบบชุดที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมในปัจจุบันเพิ่มขึ้นอีกด้วย  จากการข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ของทีมตำบลเจริญสุข ทำให้ได้พัฒนาทักษะทางด้านการคิด และได้รับรู้กระบวนการขั้นตอนในการออกแบบผลิตภัณฑ์ อีกทั้งการจัดกิจกรรมการต่อยอดพัฒนาผ้าภูอัคนีในครั้งนี้ นอกจากจะได้ผ้าภูอัคนีที่มีลวดลายเพิ่มขึ้น และมีผลิตภัณฑ์อื่นๆเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังทำให้เกิดทักษะกับคนในชุมชน และสามารถพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนได้จริง

   

แหล่งอ้างอิง    

บทเรียนเว็บบล็อก.(2556).ความหมายและความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์.สืบค้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2564,จากเว็ปไซต์ https://jumjaiboon.blog/

 

อื่นๆ

เมนู