บทความประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2564

เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทอสื่อกก

          การทอเสื่อกก  เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น ที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้นย้อมสี  แล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืน  เพื่อนำมาใช้ปูรองนั่งหรือนอนหรือทำธุรกรรมต่างๆ  เสื่อกกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปทั้งในประเทศ  ทั้งนี้เพราะต้นกกเป็นพืชธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ทั่วทุกภูมิภาค และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่นำต้นกกมาแปรสภาพก็มีลักษณะคล้ายกัน หรือได้อิทธิพลทางความคิดจากกันและกัน ทำให้เสื่อกกถูกจัดได้ว่าเป็นปัจจัยจำเป็นอย่างหนึ่ง  ต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในอดีต

การทอเสื่อ เป็นไปเพื่อการใช้สอยในครัวเรือน  โดยท้องถิ่นใดมีต้นกกก็ทอเสื่อกก ในอดีตเป็นของใช้ที่สำคัญอย่างหนึ่งสำหรับปูนั่งหรือนอน  จนถึงกับมีคำกล่าวว่า  บ้านใดไม่มีเสื่อใช้  ถือว่า พ่อ แม่ ลูก เกียจคร้านไม่มีฝีมือ  นอกจากนี้ยังทอเพื่อถวายเป็นไทยทานให้กับวัด  เพื่อบำรุงศาสนาในฤดูเทศกาลต่างๆ

การทอเสื่อกก  ก็เป็นเช่นเดียวกับการสร้างสรรค์สิ่งอื่นๆ  ด้วยภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่น อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการทอเสื่อกกได้กลายเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นต่างๆ  ในประเทศไทย  และได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบแปรรูป  ให้มีลักษณะต่างๆ  และใช้นอกเหนือไปจากการปูนั่งหรือนอน โดยการนำมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเสือกก ให้มีความหลากหลายรูปแบบ เพิ่มมูลค่าสินค้าที่ทำจากเสือกกมากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะทีมU2Tตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ก็ได้มีการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเสือกก โดยมีการอบรมแลกเปลี่ยนความคิดในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเสือกก และร่วมกันคิดออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและสร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงบุคคลได้ทั่วไป เช่น มีการออกแบบโดยการนำเสือกกและผ้าภูอัคนีมาทำเป็นกระเป๋า ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ดูมีความทันสมัยและน่าใช้งานมากยิ่งขึ้น และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริงตอบโจทย์กับบุคคลหลายๆกลุ่ม คณะทีมU2Tตำบลเจริญสุข ก็มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของการทอเสือกกและส่งเริมพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเสือกก ทำให้ชุมชนเล็งเห็นความสำคัญภูมิปัญญาของท้องถิ่นและร่วมกันพัฒนาให้เกิดการสร้างรายได้ให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

 

อ้างอิง

Google Stes.(2563).การทอเสือกก.สืบค้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564,จากเว็ปไซต์ https://sites.google.com/site/thxseuxkk2344a/

อื่นๆ

เมนู