บทความประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564

เขียนโดย : นายธนากร เกลียววงศ์ (ภาคนักศึกษา)

เจ้าหน้าที่ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

เรื่อง ภูษาอัคนีของดีเจริญสุข

ในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม เป็นการร่วมประชุมกันเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการใช้กล้องแต่ละชนิดถ่ายภาพโปรโมทสินค้า พร้อมทั้งทักษะการถ่ายภาพเพื่อให้สินค้ามีความโดดเด่น และการใช้สื่อออนไลน์เพื่อโปรโมทสินค้า คือผ้าภูอัคนีและสินค้าต่างๆในตำบลเจริญสุขให้มีจุดเด่น สามารถดึงดูดให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้อย่างง่ายดาย

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นจุดเด่นอีกอย่างของตำบลเจริญสุขคือผ้าภูอัคนี ซึ่งเป็นผ้าที่ได้จากการย้อมกับดินภูเขาไฟ ซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านของหมู่บ้านเจริญสุข เมื่อก่อนดินแดนบุรีรัมย์เป็นพื้นที่ที่มีภูเขาไฟถึง 9ลูก แต่ปัจจุบันได้ดับลงอย่างสนิทแล้ว ทั้งนี้ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติมีภูเขาไฟที่ดับลงอย่างสนิทแล้วถึง 4ลูก ชาวบ้านจึงเล็งเห็นความสำคัญของภูเขาไฟเขาอังคาร โดยการนำเอาดินจากภูเขาไฟเขาอังคารที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยแร่ธาตุมาย้อมเส้นฝ้ายและเส้นไหม แล้วนำมาถักทอด้วยภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาหลายรุ่น จึงก่อให้เกิดเป็นผ้าภูอัคนีที่มีลักษณะเนื้อผ้าที่นิ่มสีแบบเอิร์ธโทน ต่อมาจึงได้พัฒนาเป็นศูนย์สาธิตการทอผ้าภูเขาไฟ ชุมชนบ้านเจริญสุขจึงได้ก่อตั้งเป็นศูนย์สาธิตที่ย้อมผ้าด้วยดินภูเขาไฟ ที่ทำให้ผ้าที่ย้อมได้ออกมามีสีสันที่สวยงามแปลกตาและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งนี้บ้านเจริญสุขยังได้รับการสนับสนุนจาก กศน.ตำบลเจริญสุข กรมการพัฒนาชุมชน และกระทรวงมหาดไทย และได้รับเลือกให้เป็นหมูบ้าน OVC (OTOP Village Champion)

แหล่งอ้างอิง

เว็บเที่ยวอีสาน.(2563).ผ้าภูอัคนี หมู่บ้านเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์.

(ออนไลน์).แหล่งที่มา : http://i-san.tourismthailand.org/5382/

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู