ข้าพเจ้า นางธัญทิพย์ จิรวัชรวรพงค์ กลุ่มประชาชน

ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

หลักสูตร : ED05 คณะครุศาสตร์

เรื่อง การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ

เขียนโดย นางธัญทิพย์ จิรวัชวรพงค์ กลุ่มประชาชน ของโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณนาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการลงพื้นที่ครั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจในพื้นที่ทั้งหมด 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 (บ้านเจริญสุข) หมู่ที่12 (บ้านเจริญสุข) หมู่ 14 (บ้านเจริญสุข)
ปัจจุบันการย้อมผ้าจากสีที่เราใช้กันในชีวิตประจำวัน มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งสีที่ผสมอาหาร สีย้อมผ้าที่ได้มาจากการสังเคราะห์สารเคมี และสีจากธรรมชาติ สิ่งที่เราจะนำเสนอคือ การย้อมสีธรรมชาติเนื่องจากตำบลเจริญสุข มีจุดเด่นในการนำ วัสดุธรรมชาติมาใช้ย้อมสีผ้า เช่นดินภูเขาไฟให้สีส้มอิฐ เปลือกไม่ใช่ล็อสีให้ติดทนกับฝ้าย สีจากใบไม้ได้สีเขียวอ่อน สีจากขมิ้นและดอกดาวเรืองได้สีเหลือง สีจากเปลือกครั่งได้สีชมพูอ่อน และสีม่วงจากดอกอัญชัน ทั้งหมดนี้เป็นวัสดุที่พบใน ชุมชนตำบลเจริญสุข เพราะป่าชุมชนตำบลเจริญสุขเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และมีดินภูเขาไฟ 1 ใน 6 ลูกของจังหวัดบุรีรัมย์ เราจึงนำจุดเด่นเรื่องการย้อมสีธรรมชาติของชาวบ้านตำบลเจริญสุข มานำเสนอในครั้งนี้  อีกทั้งเป็นการออกแบบผ้าถุง ประจำแบรนด์ผ้าภูอัคนี  ที่เป็นผ้าประจำจังหวัดบุรีรัมย์ เรานำสีที่ได้จากธรรมชาติทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น มาทำเป็นชายผ้าถุง เพื่อให้มีความร่วมสมัย เพื่อให้สีสันสวยงามมากยิ่งขึ้น และตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าให้กว้างขึ้น เนื่องจากอดีตแบรนด์ผ้าภูอัคนี ไม่ได้มีการออกแบบผ้าเป็นผ้าถุงโดยเฉพาะเจาะจง แต่หากเนื่องจากมีกระแสตอบรับจากลูกค้าว่ามีความต้องการผ้าถุงที่สามารถใส่คู่กับเสื้อผ้าภูอัคนีได้ ทางแบรนด์ผ้าภูอัคนีจึงจัดทำผ้าถุงขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ข้อดีของสีธรรมชาติ

1.ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ผลิตและผู้บริโภค

2.น้ำทิ้งจากกระบวนการผลิตไม่เป็นอันตรายต่อ สิ่งแวดล้อม

3.วัตถุดิบหาได้ง่ายในชุมชนไม่ต้องใช้สีเคมีที่นำเข้าจากต่างประเทศ

4.การย้อมสีธรรมชาติสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นความรู้ที่เพิ่มพูนขึ้นตามประสบการณ์ สามารถ ถ่ายทอดให้แก่คนรุ่นหลัง เป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่น

5.สีธรรมชาติมีความหลากหลาย ตามชนิด อายุและส่วนของพืชที่ใช้ ตลอดจนชนิดของสารกระตุ้นหรือขั้นตอนการย้อม

6.การย้อมสีธรรมชาติทำให้เห็นคุณค่าและรู้จักใช้ ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ

7.ความสัมพันธ์ระหว่างคนย้อมสีกับต้นไม้ ย่อมก่อให้ เกิดความรัก ความหวงแหน และเรียนรู้ที่จะอนุรักษ์และปลูกทดแทนเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน

เอกสารอ้างอิง https://sites.google.com/การย้อมสีธรรมชาติ

 

 

อื่นๆ

เมนู