ข้าพเจ้า นางสาวสุดารัตน์ ศรีชุมแสง ประเภท บัณฑิตจบใหม่ พื้นที่รับผิดชอบ ED05 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ชื่อโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เสื่อ จากต้นกกและต้นไหล ส่งเสริมอาชีพคนในชุมชน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 น. ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง เพื่อรับฟังคำชี้แจง หลักการปฏิบัติงาน จากอาจารย์ประจำหลักสูตร มีการเลือกประทานกลุ่มจากผู้ปฏิบัติงาน 20 คน ตำบลเจริญสุข มี 14 หมู่บ้าน เพื่อเข้าสำรวจให้ครบทุกหลังคาเรือน ได้แบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่ม กลุ่มละ 4 คน แต่ละกลุ่มจะมี บัณฑิตจบใหม่ 2 คน ประชาชน 1 คน นักศึกษา 1 คน ข้าพเจ้าอยู่กลุ่มที่ 2

          ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับผิดชอบ 3 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองแห้ว หมู่ 11 บ้านโคกศรีละคร หมู่ 3 บ้านป่ารัง หมู่ 8 ก่อนลงหมู่บ้าน ประทานกลุ่มได้ติดต่อประสานงานผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ ให้ช่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดความร่วมมืออย่างเต็มใจ ประชาชนสามารถสังเกตผู้ปฏิบัติงานได้จาก ป้ายชื่อที่คอ   การลงพื้นที่กลุ่มข้าพเจ้าจะจับ GPS ที่บ้านผู้ใหญ่ และวาดแผนที่เดินดิน ในการสำรวจใช้แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนชุมชน และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19

          ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจ หมู่ 11 บ้านหนองแห้ว ตั้งอยู่พื้นที่ราบ ไม่มีป่า มีสระหมู่บ้านเล็กๆ 1 สระ ใช้น้ำประปาเพื่ออุปโภค  พูดไทย-เขมร เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มี 61 หลังคาเรือน เป็นถนนคอนกรีตแต่รถยนต์ 2 คันวิ่งสวนกันไม่ได้ถนนเล็กมาก ประชากรที่สำรวจส่วนมากเป็นกลุ่มคนสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ลูกหลานทำงานต่างจังหวัด ส่วนใหญ่ปลูกผักกินเอง มีร้านค้าในชุมชน 1 ร้านและร้านค้าชุมชนกองทุนหมู่บ้านอีก 1 ร้าน

หมู่ 3 บ้านโคกศรีละคร ตั้งอยู่พื้นที่ราบ ไม่มีป่า มีสระหมู่บ้าน 1 สระ ใช้น้ำประปาเพื่ออุปโภค พูดไทย-โคราช มี 80 หลังคาเรือน เป็นถนนคอนกรีต ประชากรที่สำรวจส่วนใหญ่อายุ 40-60 ปี มีป้อมตำรวจตรง 4 แยกทางเข้าหน้าหมูบ้าน มีบ้านที่เปิดรับซื้อของเก่า 2 หลัง มีร้านค้ากลางหมู่บ้านที่เปิดร้านคาร์แคร์ด้วย 1 หลัง มีโรงสีข้าวขนาดเล็ก มีบ้านที่ผลิตน้ำดื่มขาย 1 หลัง มีทั้งปลูกผักกินเองและปลูกไว้ขาย

หมู่ 8 บ้านป่ารัง ตั้งอยู่พื้นที่ราบ ไม่มีป่า มีสระหมู่บ้าน 1 สระ ใช้ประปาเพื่ออุปโภค พูดไทย-โคราช มี 104 หลังคาเรือน เป็นถนนคอนกรีต ประชากรที่สำรวจส่วนใหญ่อายุ 40-60 ปี หลายครัวเรือนทำโครงการธนาคารโคตามพระราชดำริ มีร้านค้ากลางหมู่บ้าน 1 ร้าน หลายบ้านทอผ้าไหม ผ้าซิ่นตีนแดงใช้เอง ส่วนใหญ่ปลูกผักกินเอง

          จากการสำรวจทั้ง 3 หมู่บ้าน ไม่มีวัดและโรงเรียน วัดที่ไปทำบุญคือวัดบ้านหนองสะแก โรงเรียนประถมใกล้บ้านคือโรงเรียนบ้านหนองสะแก ส่วนใหญ่มีภาระหนี้สิน และความยากจน เรื่องโควิด-19 ทั้ง 3 หมู่บ้าน รู้อาการเบื้องต้น ตระหนักและเฝ้าระวังเป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู