การสำรวจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล

(มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ชื่อบทความสิ่งแวดล้อมในชุมชนตำบลเจริญสุข พื้นที่รับผิดชอบ ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 

นายจักรกฤษณ์  ดวงนิล (ประชาชน)

สิ่งแวดล้อมแบ่งออกสองประเภทคือ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้แก่ดินน้ำอากาศสัตว์และป่าไม้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เราสามารถพบเห็นได้ในทุกๆที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่บริเวณบ้านและในสถานที่ต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และสัตว์น้อยใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาหารและน้ำก็ล้วนเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีความจำเป็นในการใช้ดำรงชีวิตจึงถือได้ว่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่อทุกชีวิตบนโลกเลยก็ว่าได้ ส่วนสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่บ้านเรือนรถยนต์วัดวาอารามและของใช้อำนวยความสะดวกต่างๆสิ่งเหล่านี้คือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ในการอยู่อาศัยและใช้สัญจรไปมารวมไปถึงข้าวของเครื่องใช้ที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตในแต่ละวัน ถือได้ว่าสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นก็มีความสำคัญไม่แพ้สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเช่นกัน ในชุมชนตำบลเจริญสุขก็มีสิ่งแวดล้อมต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาสิ่งแวดล้อมทั้งสองอย่างนี้สามารถนำมาใช้งานร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นวิธีการใช้เพื่อดำรงชีวิตหรือการใช้สร้างสถานที่ต่างๆก็ล้วนแต่ต้องใช้สิ่งแวดล้อมทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น ชุมชนตำบลเจริญสุข ถือเป็นชุมชนที่มากไปด้วยสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อุดมสมบูรณ์เป็นชุมชนที่แข็งแกร่งพึ่งพาตนเองได้เป็นชุมชนที่มีการดูแลรักษาความสะอาดอยู่ตลอดเวลาทำให้สิ่งแวดล้อมบริเวณชุมชนเป็นสิ่งแวดล้อมที่ดีอยู่ตลอดเวลา เราจะเห็นได้ว่าทุกๆที่ในบริเวณชุมชนตำบลเจริญสุขจะมีสิ่งแวดล้อมทั้งทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อใช้อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

และสิ่งแวดล้อมทั้งสองประเภทนี้สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ทำลายซึ่งกันและกัน ตามที่ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติงานตำบลเจริญสุขได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลงานในด้านต่างๆก็ได้พบทั้งประโยชน์และปัญหาต่างๆแต่ก็ได้มีการร่วมกับ ผู้นำชุมชนและชาวบ้านในชุมชนปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งต่างๆในชุมชนเพื่อให้ชุมชนตำบลเจริญสุขได้รับประโยชน์มากยิ่งขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งแวดล้อมต่างๆนี้ ก็ต้องอาศัยคนในชุมชนร่วมช่วยกันดูแลเอาใจใส่รักษาความสะอาดบริเวณชุมชนเพื่อให้สิ่งแวดล้อมที่สวยงามนี้ได้คงอยู่ตลอดไป   

ทั้งนี้ทั้งนั้นตามที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานในชุมชนตำบลเจริญสุขได้พบเห็นสิ่งต่างๆและได้ร่วมแก้ปัญหาต่างๆร่วมกับคนในชุมชน ข้าพเจ้าได้เห็นว่าชุมชนตำบลเจริญสุขเป็นชุมชนที่สวยงามสะอาดและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีถือเป็นชุมชนอีกชุมชนที่หน้าอยู่อาศัย

 

อื่นๆ

เมนู