ในช่วงหลัง วันออกพรรษา ของทุกปี ในบ้านเราจะมีประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาอย่างยาวนานก็คือ ประเพณีตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหณะ ค่ะ ซึ่งแต่ละจังหวัด แต่ละท้องที่ ก็จะมีการจัดงานตักบาตรเทโวโรหนะที่บริเวณพระอุโบสถ โดยมีขบวนแถวของพระสงฆ์ออกบิณฑบาต

ประเพณีตักบาตรเทโว
 
       ตักบาตรเทโว หมายถึง การทำบุญตักบาตรในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกใน วันมหาปวารณา คือ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 หรือ วันออกพรรษา คำว่า “เทโว” เรียกมาจากคำว่า เทโวโรหณะ (เทว+โอโรหณ) ซึ่งแปลว่า การลงจากเทวโลก
      การตักบาตรเทโว เป็นการระลึกถึงวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์เสด็จ หลังจากที่พระองค์แสดงพระอภิธรรมโปรดพระมารดา ทรงจำพรรษาที่นั้นเป็นเวลา 3 เดือน และกลับจากเทวโลก

      พอออกพรรษา พระพุทธเจ้าก็จะเสด็จลงจากเทวโลกกลับมายังโลกมนุษย์ โดยเสด็จลงที่เมืองสังกัสส์ ใกล้เมืองพาราณสี ชาวบ้านชาวเมืองทราบข่าวก็พากันไปทำบุญตักบาตรพระพุทธองค์ที่นั่น และเป็นการรับเสด็จพระพุทธองค์ด้วย
      การตักบาตรรับเสด็จพระพุทธเจ้าจึงได้ปฏิบัติสืบเนื่องต่อกันมาเป็นประเพณีจนถึงเมืองไทย จึงเรียกประเพณีนี้ว่า การตักบาตรเทโวโรหณะ นิยมสั้นๆ ว่า การตักบาตรเทโว มาจนถึงปัจจุบันค่ะ
การตักบาตรเทโวในชุมชนบ้านเจริญสุขปีนี้ไม่ได้ตักรอบอุโบสถเหมือนทุกปี เนื่องจากรอบๆอุโบสถมีน้ำขัง ซึ่งไม่สะดวกในการทำพิธี ทางผู้นำชุมชนและคณะกรรมการหมู่บ้านได้ร่วมกันจัดสถานที่ไว้กลางลานวัดเพื่อความสะดวกแก่ภิกษุสงฆ์และพี่น้องชาวบ้านที่มาร่วมทำบุญ
และในปีนี้ก็มีพี่น้องทั้งที่อยู่ในชุมชนและลูกหลานที่ทำงานต่างจังหวัดต่างพากันนำข้าวสารอาการแห้งมาร่วมทำบุญกันมากมาย

อื่นๆ

เมนู