ข้าพเจ้านางสาวกมลวรรณ บุตรไทย ประเภทบัณฑิตจบใหม่ พื้นที่รับผิดชอบ ED05 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตร: โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์เสื่อ จากต้นกกและต้นไหล

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานเก็บข้อมูลเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยใช้แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน และแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ซึ่งในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้ได้มีการประสานงานกับผู้นำชุมชนไว้โดยประธานกลุ่ม ทำให้การสำรวจเป็นไปอย่างราบรื่น ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดี

จากการสำรวจข้อมูลของบ้านหนองสะแก หมู่ที่ 5 มีจำนวน 155 ครัวเรือน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ในช่วงเดือนเมษายน ถึง เดือนพฤศจิกายน  เช่น ทำนา ทำสวน เป็นต้น ส่วนนอกฤดูกาลเก็บเกี่ยวประชาชนจะรับจ้างทำงานทั่วไป เช่น ทำปอฟาง เป็นต้น ปัญหาที่พบในชุมชน คือ ส่วนใหญ่ประชาชนในชุมชนมีภาระนี้สินที่เกิดจากการทำเกษตร อีกทั้งถนนกลางหมู่บ้านเมื่อถึงฤดูฝนจะเกิดน้ำท่วมขัง ทำให้การสัญจรยากลำบาก แสงสว่างไม่เพียงพอ รวมถึงประชาชนได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองจากโรงสีข้าว และโรงไฟฟ้าชีวมวลที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ และเข้าใจ รวมถึงติดตามข่าวสาร ทำให้ประชาชนมีความตระหนัก และเฝ้าระวังอย่างสม่ำเสมอ

 

อื่นๆ

เมนู