ข้าพเจ้านางสาวปนัดดา ผาสุขใจ ประเภทกพร. ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานกลุ่มที่ 5 ได้รับมอบหมายลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านหนองสะแกและหมู่บ้านประดาจะบก ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

เมื่อวันที่   10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:00 น. ณ ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

 

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านหนองสะแก และ หมู่บ้านประดาจะบก ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชนของท่าน

จึงใคร่ขอความกรุณา ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามในทุกคำถามเพื่อประโยชน์แก่การพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

 

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม หมู่บ้านหนองสะแก และ หมู่บ้านประดาจะบก ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

โดยได้พูดคุยกับคนพื้นที่ ที่อยู่อาศัยทำมาหากิน มานานหลายปี หลังจากที่ได้พูดคุย ซักถาม ถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงแล้วข้าพเจ้าได้ให้ซักถามข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา   และให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ แบบฟอร์ม (01) แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน และแบบฟอร์ม (02) แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด 19  ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

                       

                                                                                

                                         

คนในชุมชนส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตกรเป็นหลัก เช่น ทำนา ปลูกผักสวนครัว และเลี้ยงสัตว์

                                                                                      

ส่วนอาชีพเสริมในการสร้างรายได้คือการลอกปอฟาง และการเก็บต้นนางนวล (ชิวคัก)  ซึ่งต้นนางนวลนั่นเป็นพืชที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จะมีแค่ช่วงเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี โดยคนในชุมชนจะเก็บและนำไปตากให้แห้ง ส่งขายให้พ่อค้าคนกลางมารับซื้อ

 

จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ จะเป็นปัญหาความยากจน จากการกู้เงินมาทำการเกษตรและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และจากการสำรวจผลกระทบจากโควิด 19 พบว่า คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด จากระบาดของโรคโควิด ทำให้คนในชุมชนเกิดการว่างงานมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

อื่นๆ

เมนู