ข้าพเจ้า นางธัญทิพย์ จิรวัชรวรพงค์ กลุ่มประชาชน ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์
หลักสูตร : ED05
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานประจำหลักสูตร เมื่อวันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2564 ณ. ต.เจริญสุข อ.เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
การลงพื้นที่เก็บแบบสอบถามในครั้งนี้ เป็นการลงพื้นที่ผ่านโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และการลงพื้นที่ครั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เก็บแบบสอบถาม (01) และ (02) ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีทั้งหมด 14หมู่บ้าน
ข้าพเจ้าได้ลงสำรวจและเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ ทั้งหมด 3หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเจริญสุข หมู่1 บ้านเจริญสุขหมู่12 บ้านเจริญสุขหมู่14 จากการสำรวจข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน เกี่ยวกับภาวะด้านเศรษฐกิจ ด้านรายได้ของครัวเรือน ด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชน และด้านการท่องเที่ยวของชุมชน


จากการลงสำรวจพื้นที่ชุมชนที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมาย ข้าพเจ้าได้พบว่ามีการทำเกษตรสวนลำไยซึ่งกลุ่มทำสวนลำไยได้รวมตัวกันทำสวนเกษตรลำไยแปลงใหญ่ ซึ่งในชุมชนมี 30 รายด้วยกัน โดยมีเกษตรอำเภอและเกษตรจังหวัดลงพื้นที่ให้ข้อมูลความรู้กับชุมชนสวนลำไยแบบรักษาสิ่งแวดล้อม วิธีการกำจัดวัชพืชโดยการตัดหญ้า และให้ความรู้เรื่องการทำสารไตรโคโดม่า ซึ่งสามารถป้องกันโรคเชื้อราได้ และโรครากเน่าได้ และมีการวางแผนทำเกษตรเชิงท่องเที่ยวในชุมชน จากการลงสำรวจในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชน อ.ส.ม. และชาวบ้านเป็นอย่างดี
ข้าพเจ้าและทีมงานสรุปได้ว่าหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วคนในชุมชนส่วนมากจะมีอาชีพเสริมร้อยละ 90 ของชุมชน

อื่นๆ

เมนู