กลุ่มที่ 5
ED 05 ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
เขียนโดย นางสำรวย ศรีมะเรือง
กลุ่ม ED 05 ภาคประชาชน
ตำบลเจริญสุขประกอบไปด้วย 14 หมู่บ้าน ดังนี้
ม. 1 บ้านเจริญสุข
ม. 2 บ้านประดาจะบก
ม.3 บ้านโคกศรีละคร
ม.4 บ้านบุไร่ออ้ย
ม. 5 บ้านหนองสะแก
ม.6 บ้านพูนสุข
ม. 7 บ้านระเบิก
ม. บ้านป่ารัง
ม.9 บ้านหนองจอก
ม.10 บ้านสี่เหลี่ยม
ม.11 บ้านหนองแห้ว
ม.12 บ้านเจริญสุขม.
ม.13 บ้านโคกเกริ่น
ม.14 บ้านสายบัว
เจ้าหน้าที่ตำบลเจริญสุข มีจำนวน 20 คน แบ่งเป็นทีมปฏิบัติงาน 5 ทีม โดยทีมของข้าพเจ้าเป็น ทีมที่ 5 รับผิดชอบลงพื้นที่สำรวจ หมู่ที่ 2 บ้านประดาจะบก
และหมู่ที่ 5 บ้านหนองสะแก
การลงพื้นที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับการมอบหมายให้สัมภาษและจัดเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม(01)และ(02) หมู่บ้านประดาจะบกมีจำนวนครัวเรือน 155 ครัวเรือน บ้านหนองสะแก จำนวน 152 ครัวเรือน
ประชากรมีอาชีพทำนา ทำสวนอ้อย ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์และรับจ้างทั่วไป มีรายได้พอเพียงจากการจำหน่ายผลผลิตจากการเกษตรประจำปี /มีรายได้จากสวัสดิการภาครัฐ จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่า หมู่บ้านหนองสะแก มีพื้นที่ทางการเกษตรติดต่อกับ บ้านหนองจอก ม.9 บ้านสี่เหลี่ยม ม.10 และบ้านระเบิก ม. 7.สภาพพื้นที่เป็นดินเหนียวปนทราย และดินร่วนซุย
พื้นดินหลังฤดูเก็บเกี่ยวมีความชุ่มชื้น เป็นสาเหตุให้มีพืชที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ ชื่อนางนวล เป็นพืชที่เกิดเองโดยธรรมชาติ ชาวบ้านเก็บมาตากแดดให้แห้ง มีคุณสมบัติในการประกอบยาสมุนไพรจีน ส่วนผสมการทำขนม และชานางนวล มีพ่อค้าแม่ค้ารอรับซื้อที่ชุมชน กิโลกรัมละ 200-300 บาท ช่วงเวลาเก็บนางนวล กลางเดือนมกราคม-เดือนเมษายน ซึ่งก่อให้เกิดงานและรายได้ให้แก่ชาวบ้านเป็นอีกทางหนึ่ง
จากการลงพื้นที่สำรวจของทีมงานในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนเป็นอย่างดี ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

 

อื่นๆ

เมนู