ดิฉัน นางสาววรรณิกา ศรีมะเรือง เจ้าหน้าที่โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคประชาชน
ได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ตำบลเจริญสุข หมู่ 8 บ้านป่ารัง หมู่ 3 บ้านโคกศรีละคร หมู่ 11 บ้านหนองแห้ว
จากการที่ได้สำรวจพื้นที่ในครั้งที่ ส่วนมากได้รับการอนุเคราะห์ จากท่านผู้ใหญ่หมู่ที่ 3 ด้วยดีและได้รับการร่วมมือจากประชาชนด้วยดีเช่นกัน และจากการสำรวจในหมู่บ้าน ดิฉันได้เห็นว่าประชาชนส่วนมากที่พื้นที่ทำการเกษตรทำนาร้อยละ 90% และมีสัตว์เลี้ยงวัว(โครงการหลวง หมู่ 8 บ้านป่ารัง) มีเลี้ยงหมู ประมาณ 2 ครัวเรือน และหลังจากการทำนา ก็จะมาปลูกพืชผักสวนครัว ทำไว้บริโภคและขายบางส่วน และมีอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจ การทำไม้กวาดดอกหญ้า ไม้กวาดทางมะพร้าว (หมู่ 3 บ้านโคกศรีละคร) โดยได้มีทางหน่วยงานได้มาฝึกอบรมให้ ทั้งทาง อบต.เจริญสุข อำเภอ และราชภัฏบุรีรัมย์ แต่ก็มีปัญหา คือวัตถุดิบในพื้นที่หาค่อนข้างลำบากต้องออกไปหาซื้อต่างอำเภอหรือบางครั้งต่างจังหวัดบ้าง

อื่นๆ

เมนู