โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสูตรตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ข้าพเจ้านางสาวพรนภา ประมวล ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ตามโครงการการยกเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ตำบล มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ

ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564  ได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์มีชัยนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีการบรรยายเรื่องแนวคิดของมินิฟาร์ม การบริหารจัดการน้ำ ดิน และคน มีฐานการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ คือ 1.การผสมดินปลูก 2.การเพาะเมล็ด แบบอบร้อน อบเย็น ก่อนลงถาดเพาะ 3.การย้ายกล้าปลูก การให้น้ำ ให้ปุ๋ย 4.การเพาะถั่วงอก 5.การขยายพันธุ์พืช การปักชำ มะนาววัยใส การตอนมะละกอ 6.การปลูกพืชในเข่งและการให้ปุ๋ย 7.การปลูกผักไฮโดรน้ำนิ่ง 8.การทำกุยช่ายขาว 9.การทำน้ำยาไล่แมลง 10.การเลี้ยงใส้เดือน การบรรยายเรื่องการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ มีลงพื้นที่เดินทางไปยังบ้านหนองตะไก้ เยี่ยมชมกลุ่มเกษตรกร ไม้ดอกไม้ประดับ จากการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์มีชัยนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์

จากการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์มีชัยนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ได้ความรู้ด้านเกษตรเพิ่มขึ้น สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ รู้จักการทำยาไล่แมลงแบบไม่มีสารเคมีซึ่งเหมาะกับการทำเกษตรแบบอินทรีย์ ไม่เป็นอันตรายต่อเรา รู้จักการเพาะปลูกพืชในแบบต่าง ๆ การปักกิ่ง การชำ และการตอน รู้จักการดูแล การรดน้ำต้นไม้ และการขายสินค้าเกษตรแบบออนไลน์

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ วิทยากรทุกท่านที่ให้ความรู้ ให้ประสบการณ์แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเป็นอย่างดี คณาจารย์ประจำตำบลยายแย้มวัฒนา ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานทำให้งานผ่านไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู