ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้านางสาวณัฐนิชา พรหมนุช ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02-ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์   ได้สำรวจข้อมูลจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของเดือนที่ผ่านมาของตำบลชุมเห็ด จากการที่ได้พูดคุยกับชาวบ้านและสำรวจแต่ละพื้นที่พบว่า ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปมีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูงโดยอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 150 – 180 เมตร สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ไปทางทิศเหนือประมาณ 3 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 46 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,750 ไร่ โดยมีที่ทำการตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร

ตำบลชุมเห็ดไม่มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติขนาดใหญ่ ต้องอาศัยแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น แหล่งน้ำใต้ดิน และน้ำจากลำห้วย ทั้ง 4 สาย ได้แก่ ลำห้วยโกรกขี้หนู,ลำห้วยชุมเห็ด,ลำห้วยชุมแสง,ลำห้วยลุง พื้นที่เทศบาลเมืองชุมเห็ด มีลักษณะผสมผสานระหว่างสภาพสังคมเมืองและชนบทประกอบกับมีพื้นที่ติดกับเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จึงมีความเจริญเติบโตและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในอัตราสูง ซึ่งความเจริญเติบโตดังกล่าวหากไม่มีมาตรการควบคุมที่ถูกต้องย่อมจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนได้

          ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนาข้าว แต่โดยศักยภาพด้านพื้นที่ที่อยู่ชานเมืองติดต่อกับเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางความเจริญของจังหวัดทำให้การขยายตัวด้านอุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและการบริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว

          จากการลงพื้นที่พบปะชาวบ้านตำบลเมืองโพธิ์ในเดือนที่ผ่านมา ได้พูดคุยกับตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย ของแต่ละหมู่บ้านได้รวมกันทำการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชน ว่าแต่ละหมู่บ้านมีจุดอ่อน จุดแข็ง ในด้านใดบ้าง และมีโอกาสนำจุดแข็งของชุมชนไปพัฒนาต่ออย่างไรได้บ้าง จึงมีการพูดคุยกับตัวแทนแต่ละหมู่บ้าน

          ทั้งนี้ทั้งนั้นทำให้ทราบถึงด้านความเป็นอยู่ ด้านอาชีพ ด้านการเกษตร ด้านสัตว์เลี้ยง และผลิตภัณฑ์/ผลิตผล ของตำบลชุมเห็ด โดยด้านความเป็นอยู่นั้นชาวบ้านตำบลชุมเห็ดใช้ชีวิตเรียบง่าย พูดภาษาลาวเป็นส่วนมาก ด้านอาชีพมีทั้งค้าขาย ทั้งในและนอกพื้นที่ชุมชน ด้านเกษตร ชาวบ้านส่วนใหญ่ ทำไร่ทำสวน ทำนา ปลูกอ้อย ข้าราชการ รับ จ้างทั่วไป ด้านสัตว์เลี้ยง มีทั้งเลี้ยงไว้จำหน่าย และบริโภค ได้แก่ วัว ควาย กบ ไก่ เป็ด ด้านผลิตภัณฑ์/ผลิตผล ที่พบเจอบ่อยของตำบลชุมเห็ดจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลย ได้แก่ กระเป๋าสาน ผ้าไหม ไข่เค็ม ผ้าเช็ดเท้า

//ต้องขอบคุณชาวบ้านตำบลชุมเห็ดที่เป็นกันเองทุก ๆ ท่าน ที่ให้ข้อมูล และยินดีต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะ//

***วีดิโอประจำกลุ่ม***

 

 

อื่นๆ

เมนู