1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS02 - ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. NS02 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม(เพิ่มเติม) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

NS02 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลแบบสอบถาม(เพิ่มเติม) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้จัดทำโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ข้าพเจ้านางสาวณัฐนิชา พรหมนุช ประเภทนักศึกษา ปฏิบัติงานในกลุ่ม NS02-ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์   ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลของเดือนมีนาคม ในเขตตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้ลงพื้นที่ทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองม่วง บ้านหนองถนน บ้านยายอ่อน บ้านชุมเห็ด บ้านชุมทอง  บ้านฟันปลา เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ประชากรอาศัยอยู่จำนวนมาก สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง บางพื้นที่เป็นป่าเบญจพรรณ ไร่ สวนของชาวบ้านในชุมชน สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม

การลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นลงพื้นที่เพิ่มเติมจากเมื่อเดือนที่แล้ว ข้าพเจ้าและทีมงานได้รับหมอบหมายให้ลงในพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบสำรวจข้อมูลตามแบบสอบถาม ข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือน และชุมชน (01) และแบบสอบถามผลกระบทจากสถาานการณ์การระบาดโควิด 19 (02) ในวันที่ 8-10เดือนมีนาคม 2564 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ เป็นต้น ช่วงว่างจากการประกอบอาชีพหลัก ประชาชนมีอาชีพรับจ้างเสริม เช่น ค้าขาย รับจ้างเป็นพนักงานอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ เป็นต้น และบางหมู่บ้านยังมีการประกอบอาชีพเสริม โดยเป็นการรวมกลุ่มจัดตั้งการทำไข่เค็มสมุนไพรของหมู่บ้านชุมทอง การรวมกลุ่มจัดตั้งกลองยาวของหมู่บ้านตราดตวน ซึ่งการจัดตั้งรวมกลุ่มนี้ชาวบ้านยังขาดความรู้ในการหารายได้ผ่านโซเชียล และขาดความรู้ในการทำบรรจุภัณฑ์ให้เป็นเอกลักษณ์ของตนเองเพื่อให้คนจากพื้นที่อื่นที่มีความสนใจและสามารถหาข้อมูลติดต่อได้สะดวกมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นที่จดจำของผู้ซื้ออุปโภคและบริโภค  ซึ่งในระยะเวลาที่ลงพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลตามแบบสอบถาม พบเจอปัญหาจากสิ่งแวดล้อม คือ ปัญหาน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ไม่เพียงพอ ปัญหายาเสพติด ปัญหาขยะในหมู่บ้าน ปัญหาชุมชนแออัด และอีกทั้งพบว่าในพื้นที่แสงสว่างไม่เพียงพอตามแยกทางเข้าหมู่บ้าน และตามซอยถนนภายในหมู่บ้าน

 

 

ส่วนในแบบสำรวจข้อมูลด้านโควิด 19 ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ประชาชนส่วนใหญ่มีความรู้ และเข้าใจ ซึ่งได้รับข่าวสารจากการดูโทรทัศน์ วิทยุ ทำให้ประชาชนเกิดความตระหนัก และมีความใส่ใจในการดูแลตนเองเพิ่มมากขึ้น โดยการสวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยสบู่ เจลแอลกอฮอล์ เป็นประจำ

จากการสำรวจในครั้งนี้ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการลงสำรวจพื้นที่ในครั้งนี้

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู