สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวชลธิชา แฉล้มรัมย์ ผู้รับจ้างจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินการ ประเภท กพร. ในกลุ่มของ  NS05 – ตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์

      ในวันที่31 มีนาคม 2564 ดิฉันเข้าร่วมประชุม วิเคราะห์ข้อมูล ได้ทำ SWOT พิจารณาจุดเเข็ง จุดอ่อน โอกาส เเละอุปสรรคของตำบลปราสาท อำเภอบ้านบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวิทยากรจากคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มาบรรยาย ให้ข้อคิดและแนวทางในการปฏิบัติโครงการ โดยให้คำนึกถึง จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ตามลำดับในวันที่1-9 ข้าพเจ้าและทีมงานทุกคน ได้ประชุมปรึกษากับอาจารย์ผู้รับผิดชอบตำบล เกี่ยวกับการเขียนนำเสนอโครงการ โดยได้สรุปเขียนชื่อโครงการและส่งให้อาจารย์ รอการอนุมัติเพื่อที่จะได้นำโครงการที่ได้นั้นมาพัฒนา ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้ ช่วยยกระดับเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ให้คนชุมชนตำบลปราสาท อำเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์


     ขอขอบคุณ ทีมงานทุกท่าน ที่ทุ่มเทในการทำงานมุ่งมั่นจะพัฒนา ตำบลของเรา โครงการนำเสนอหัวหน้าโครงการโดยแต่ละโครงการล้วนเป็นประโยชน์กับชุมชนอย่างยิ่ง ชุมชนจะได้มีอาชีพที่ยังยืน


https://youtu.be/0aUvPSFCxrs

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู