ข้าพเจ้า นางสาวพัชรินทร์ บุญมาก  ผู้ปฏิบัติงานประเภท นักศึกษา ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ทางคณะทำงาน u2t และคณะอาจารย์ประจำโครงการได้จัดเตรียมกิจกรรมทั้งหมด 3 หัวข้อ ดังนี้

หัวข้อที่ 1 กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับชุมชนทำความดีพัฒนาชุมชนและการจัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะปลอดเชื้อโควิด จัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนให้ชุมชนสะอาดและถูกสุขลักษณะ

หัวข้อที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการสร้างสตอรี่แบรนด์ดิ้ง(Story branding) เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนผ่านการเสนอเรื่องราวที่มีคุณค่าในสตอรี่แบรนด์ดิ้ง จัดขึ้นในวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของชุมชนตำบลถลุงเหล็ก

หัวข้อที่ 3 การพัฒนาอาชีพโดยการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผ้าทอท้องถิ่น จัดขึ้นในวันที่ 3-5 ธันวาคม 2564 ณ.ห้องปฏิบัติการ 1623 อาคาร 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชน ในการยกระดับ แปรรูป ให้ผลิตภัณฑ์มีราคา และเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน

ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ได้มีการจัดกิจกรรมในห้อข้อที่ 1 กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกับชุมชนทำความดีพัฒนาชุมชนและการจัดการขยะให้ถูกสุขลักษณะปลอดเชื้อโควิด จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาพื้นที่ของวัดสำราญราษฎร์-โนนสำราญ ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการแบ่งหน้าที่กันดูแลพื้นที่ ได้แก่ การทำความสะอาดโดยรอบบริเวณซึ่งมีใบไม้และเศษกิ่งไม้แห้ง ร่วมกันล้างห้องน้ำ ให้สะอาดยิ่งขึ้น และการกวาดถูศาลาการเปรียญและจัดสถานที่ให้มีความเรียบร้อย เพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนให้ชุมชนสะอาดและถูกสุขลักษณะ

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ทางคณะทำงาน u2t ได้มีการเตรียมสถานที่ในการกิจกรรม หัวข้อที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการสร้างสตอรี่แบรนด์ดิ้ง(Story branding) เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนผ่านการเสนอเรื่องราวที่มีคุณค่าในสตอรี่แบรนด์ดิ้งและจัดบูธเพื่อนจัดแสดงผลิตภัณฑ์สินค้าในชุมชน ตำบลถลุงเหล็ก ให้นักท่องเที่ยวได้ชม ณ.วัดสำโรง ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ และในที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 เป็นการทดลองเส้นทางการเดินทาง  เช็คความพร้อมของยานพาหนะคือรถพ่วงข้าง และทดสอบฐานของแต่ละฐานเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมไม่ให้มีข้อผิดพลาดในวันจัดงานจริง ให้กำหนดการเป็นไปตามแผนที่วางใว้

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 คือวันจริงในการจัดกิจกรรมในหัวข้อที่ 2 การพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีในการสร้างสตอรี่แบรนด์ดิ้ง(Story branding) เพื่อเพิ่มคุณค่าให้ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับชุมชนผ่านการเสนอเรื่องราวที่มีคุณค่าในสตอรี่แบรนด์ดิ้งโดยได้รบเกียรติจาก ท่าน รศ.ดร.ศิราณี  จุโฑปะมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณาจารย์ ผู้ติดตาม และผู้แทนจากสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นนักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวครั้งนี้ โดยได้รวมตัวกัน ณ จุดแรก คือ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 16 ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ที่ต้องรับนักท่องเที่ยว และดูแลนักท่องเที่ยวก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมชนฐานต่างๆ โดยเราได้ดูแล เตรียมอาหารว่างเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลาย ก็คือ ได้ให้นักท่องเที่ยวดื่มน้ำอ้อยที่เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าที่ชาวตำบลถลุงเหล็กได้ทำ เมื่อนักท่องเที่ยวพักเสร็จแล้วจึงเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเพื่อเดินทางไปยังกลุ่มการทำกระถางปูนซีเมนต์ ซึ่งคุณตาพรมมาเป็นผู้ดูแล จึงได้อธิบายวิธีการในการทำกระถางที่มีความแข็งแรงเป้นอย่างมาก ตั้งแต่วิธีการก่อทรายเพื่อเป็นแบบในการทำกระถาง เมื่อเรียบร้อยแล้ว จึงเดินทางไปกลุ่มทอผ้าไหม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ทำผ้าไหมมาโดยตลอด ได้อธิบายวิธีการย้อมผ้า กรอผ้า มัดผ้า และแสดงผ้าที่ทอเรียบร้อยแล้วให้นักท่องเที่ยวได้ดู ต่อมาจึงได้เดินทางไปสักการะพระและเยี่ยมชมตลาดชุมชน ณ วัดสำโรง และพักรับประทานอาหารเที่ยง ซึ่งอาหารที่ขึ้นชื่อของชาวตำบลชุมชน ถลุงเหล็กก็คือแกงยอดอ้อย ซึ่งจะหากินได้ยาก พอรับประทานอาหารเสร็จ ช่วงท้ายนักท่องเที่ยวจึงได้เสนอแนะในการนำไปปรับปรุงเพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นจริงในอนาคต

ในวันที่ 3  ธันวาคม 2564 ได้ร่วมกันจัดสถานที่ในการอบรม เพื่อจัดกิจกรรมในหัวข้อที่ 3 การพัฒนาอาชีพโดยการพัฒนารูปแบบสินค้าจากผ้าทอท้องถิ่น โดยการนำแก้วกาแฟ กาต้มน้ำ และอุปกรณ์ในการอบรบมาจัดเตรียมไว้ ในส่วนห้องที่ใช้ในการอบรมคือห้องปฏิบัติการทางสิ่งทอ ห้อง 1623 อาคาร 16 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เมื่อดำเนินการพิธีเปิดเรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าอบรมจึงได้ร่วมกันจัดทำเสื้อจากผ้าทอท้องถิ่นและทำกระเป๋า  โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์อมรรัตน์ สุขจิตต์ และผู้ช่วยวิทยากรอีกหนึ่งท่าน ในการบรรยายในหัวข้อ การพัฒนารูปแบบสินค้าจากผ้าทอท้องถิ่น เทคนิคการตัดเย็บผ้าทอท้องถิ่น และการเรียนรู้องค์ประกอบในการออกแบบเครื่องประดับจากสิ่งทอ และร่วมในการปฏิบัติการจริง โดยอาจารย์ได้สอนผู้เข้าร่วมอบรมและช่วยกำกับดูแลในการตัดเย็บทุกขั้นตอน และในวันที่ 5 ธันวาคม 2564 ท่านวิทยากรได้บรรยายเพิ่มเติมในหัวข้อ การออกแบบและการตัดเย็บผ้าทอท้องถิ่น ได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบและการตัดเย็บผ้าทอท้องถิ่น และข้อเสนอแนะและการปรับปรุงงานผ้าทอตำบลถลุงเหล็ก

ในการจัดกิจกรรมในเดือนธันวาคม 2564 ได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนตำบลถลุงเหล็กเป็นอย่างมากในการที่จะพัฒนาการท่องเที่ยว และการแปรรูปจากผ้าทอท้องถิ่น ให้ไปในทางที่ดียิ่งขึ้น

 

 

 

อื่นๆ

เมนู