ข้าพเจ้านายปรัชญา รจนัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ประเภทนักศึกษา ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบรูณการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ

วันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมโครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะทางอาชีพในชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก นาย หอม หะทัยทาระ ปราชญ์ชาวบ้านด้านพืชและสมุนไพรไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นด้านยาสมุนไพรพื้นบ้าน ประวัติความเป็นมาของสมุนไพร การปรุงยาในสมัยโบราณ ตัวยาที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ตัวอย่างพืชสมุนไพรใกล้ตัวที่ควรรู้จัก และตัวอย่างพืชและสรรพคุณของสมุนไพรใกล้ตัว

     

วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมกิจกรรมโครงการ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านทักษะทางอาชีพในชุมชนและแนวทางการสร้างรายได้จากพริกแกง โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จิตตะวัน กุโบลา อาจารย์ ดร.จตุพัฒน์ สมัปปิโต อาจารย์ชุลีพร บุ้งทอง อาจารย์เพียรพรรณ สุภะโคตร จากสาขาวิชานวัตกรรมอาหารและแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ โดยให้ความรู้และคำอธิบายในเรื่องของ การเตรียมอุปกรณ์และของใช้ในห้องต่างๆ เช่น อุปกรณ์ห้องเตรียมวัตถุ อุปกรณ์ห้องแปรรูป อุปกรณ์ห้องบรรจุ และอุปกรณ์ทั่วไปที่จะใช้ในการดูแลและรักษาความสะอาดของผู้ผลิตพริกแกง

หลังจากอบรมเสร็จทางอาจารย์ได้แบ่งทีมตามห้องต่างๆ ในโรงเรือน เพื่อให้แต่ละทีมได้ไปจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ มาจัดตั้งไว้ในโรงเรือน ซึ่งข้าพเจ้าอยู่ทีมกลุ่มแปรรูป โดยหลังจากแบ่งงานเสร็จทางทีมงานได้แบ่งหน้าที่ให้ไปสำรวจราคาอุปกรณ์ต่างๆตามร้านค้า แล้วนำมาเปรียบเทียบราคาเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกและดีที่สุด แล้วทำการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อนำมาไว้จัดตั้งไว้ในโรงเรือนผลิตพริกแกงต่อไป

     

 

อื่นๆ

เมนู