……สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาววรรณิสา วันทอง เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ดิฉันได้เข้าร่วมประชุมกับคณาจารย์และทีมงานตำบล ที่ตึกคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้ประชุมวางแผนงาน และแบ่งหน้าที่กันทำงาน ซึ่งดิฉันได้รับผิดชอบฝ่ายลงทะเบียน เมื่อประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทุกคนจึงช่วยกันติดสติ๊กเกอร์โลโก้ U2T ตำบลถลุงเหล็ก ลงบนขวดเจลแอลกอฮอล์ที่จะนำไปแจกให้ผู้เข้าร่วมอบรม

……วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ดิฉันและทีมงานตำบลถลุงเหล็กร่วมกับอาจารย์ผู้ดูแลโครงการ ดำเนินการจัดสถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก ที่ศาลาประชาคม บ้านหนองเครือ หมู่ 10 ตำบลถลุงเหล็ก ทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำความสะอาดทั้งกวาดพื้น ถูพื้น จัดโต๊ะ เก้าอี้ ล้างถ้วยกาแฟ และจัดเตรียมเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ ให้พร้อมก่อนการอบรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี

วันที่ 26-27 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ และอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนารูปแบบสินค้าเสื่อกก โดยกำหนดผู้เข้าอบรมเป็นผู้ประกอบอาชีพด้านการทอเสื่อกก หรือผู้ที่มีงานอดิเรกมีฝีมือในการตัดเย็บ การออกแบบ หรือผู้มีความสนใจในเรื่องเสื่อกกของตำบลถลุงเหล็ก ณ ศาลาประชาคม หมู่ 10 บ้านหนองเครือ วันแรกของการอบรม ดิฉันทำหน้าที่รับลงทะเบียนและแจกเจลแอลกอฮอล์แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งมีประมาณ 30 คน กิจกรรมในวันนี้จะเป็นการค้นหาอัตลักษณ์ของกลุ่มชนถลุงเหล็ก เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสื่อกก โดยมีท่านวิทยากร 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร.สินีนาฏ รามฤทธิ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อัษฎางค์ รอไธสง โดยได้แบ่งผู้เข้าร่วมอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1  ออกแบบลายเสื่อกก รูปอ้อยกับต้นข้าว กลุ่มที่ 2 รูปกระทงกับเจดีย์ทราย และกลุ่มที่ 3 รูปทิวทัศน์มุมสูงของชุมชนสายยาว โดยมีทีมงาน U2T ตำบลถลุงเหล็กประจำอยู่แต่ละกลุ่ม เพื่อคอยดูแลช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมอบรมตลอดการปฏิบัติกิจกรรม

ต่อมาในวันที่ 2 ของการอบรม จะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์แปรรูปเสื่อกก และการผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์เสื่อกก ซึ่งเป็นการนำเสื่อกกมาแปรรูปเป็นกล่องใส่กระดาษทิชชูและที่รองแก้ว ผู้เข้าร่วมอบรมส่วนใหญ่มีความชำนาญในการตัดเย็บอยู่แล้วทำให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และท้ายกิจกรรมได้มีการเดินแบบแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกกจากตัวแทนแต่ละกลุ่ม บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความสนุกสนานเฮฮา ทั้งอิ่มท้อง และอิ่มใจ แถมชาวบ้านยังได้ชิ้นงานกล่องใส่กระดาษทิชชูและที่รองแก้วกลับไปใช้ที่บ้านตนเองอีกด้วย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 ดิฉันได้ลงพื้นที่หมู่บ้านสำโรง หมู่ 4 เพื่อเข้าติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน และส่งมอบหนังสือเชิญชวนเข้าร่วมอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้สื่อออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า เพื่อให้ท่านผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ชี้แจงแก่ชาวบ้าน เผื่อมีผู้สนใจอยากเข้าร่วมอบรม ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564

……จากนั้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ดิฉันและทีมงานตำบลถลุงเหล็ก ได้ดำเนินการจัดสถานที่ที่ใช้ในการจัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้สื่อออนไลน์ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสำราญ หมู่ 16 ทุกคนแบ่งหน้าที่กันทำความสะอาดทั้งกวาดพื้น ถูพื้น จัดโต๊ะ เก้าอี้ และจัดเตรียมเครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ ให้พร้อมก่อนการอบรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเป็นอย่างดี

เมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้านเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้สื่อออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า โดยกำหนดผู้เข้าอบรมเป็นผู้ประกอบอาชีพสิ่งทอ หรือผู้มีความสนใจเกี่ยวกับการเพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์ ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนสำราญ หมู่ 16 วันแรกของการอบรม ดิฉันมีหน้าที่รับลงทะเบียนและแจกเจลแอลกอฮอล์แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งมีประมาณ 30 คน กิจกรรมในวันนี้จะเป็นการบรรยายความรู้เกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ และ Workshop การเปิดร้านค้าออนไลน์ บนเพจ Facebook โดยท่านวิทยากร คือ อาจารย์ปัญจมาพร ผลเกิด และอาจารย์กฤษณ์ ปิตาทะสังข์ โดยมีทีมงาน U2T ตำบลถลุงเหล็ก คอยดูแลช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้เข้าร่วมอบรมตลอดการปฏิบัติกิจกรรม

ต่อมาในวันที่ 2 ของการอบรม จะเป็นการสอนเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าอย่างไรให้ดูสวยและมีมูลค่า ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมก็ได้นำสินค้าที่ตนจำหน่ายมาฝึกถ่ายภาพ เพื่อนำไปโพสต์ขายในเพจ Facebook นอกจากนี้ยังสอนเทคนิคการบริหารร้านค้าออนไลน์ และขายออนไลน์อย่างไรไม่ให้ขาดทุนอีกด้วย นับได้ว่าผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้อย่างครบถ้วนและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการโพสต์ขายสินค้าออนไลน์ได้จริง

……จากการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้ดิฉันได้รับความรู้ และประสบการณ์ใหม่ ๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับชาวบ้าน ได้เรียนรู้การทำงานอย่างเป็นระบบ การทำงานเป็นทีม การรู้จักหน้าที่รับผิดชอบของตนเอง ทำให้มีการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น มีทักษะในด้านการติดต่อสื่อสาร การวางแผน การออกแบบ และการประสานงานกับผู้นำชุมชนหรือประชาชนในพื้นที่ มีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี การดำเนินกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากชาวบ้าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทีมงานU2T ตำบลถลุงเหล็ก จึงขอขอบพระคุณชาวตำบลถลุงเหล็กเป็นอย่างสูง

 

อื่นๆ

เมนู