สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่อ นางสาววรรณิสา วันทอง เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับผิดชอบพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา ดิฉันได้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google meet ร่วมกับคณาจารย์และสมาชิกผู้ร่วมงาน เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน โดยการประชุมในครั้งนี้อาจารย์ได้ชี้แจงรายละเอียดการจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอให้แก่ชาวบ้านกลุ่มผู้ทอผ้าและผู้ที่สนใจในพื้นที่ตำบลถลุงเหล็ก ลักษณะของกิจกรรมจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาอาชีพจากสิ่งทอท้องถิ่น โดยใช้องค์ความรู้ด้านสุนทรียศาสตร์และการออกแบบถ่ายทอดสู่ชุมชน เพื่อการพัฒนาไอเดียในการสร้างความหลากหลายให้ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ด้านเครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย และการพัฒนาอาชีพจากสิ่งทอ โดยการออกแบบผ้าทอเพื่อประโยชน์ด้านการออกกำลังกาย ได้มีการมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบัณฑิตและกลุ่มประชาชน ช่วยกันเชิญชวนชาวบ้านมาเข้าร่วมอบรม จำนวน 40 คน โดยกำหนดการเดิมจะจัดอบรมในวันที่ 21-23 เมษายน 64 แต่เนื่องด้วยช่วงนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แต่ละจังหวัดจึงมีมาตรการควบคุมทุกพื้นที่ ทำให้ต้องเลื่อนกิจกรรมอบรมนี้ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคนเป็นสำคัญ

 

 

การปฏิบัติงานในเดือนนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดอบรมให้ความรู้แก่ชาวบ้าน โดยตัวแทนผู้ปฏิบัติงานได้นำหนังสือชี้แจงการจัดอบรมไปให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก และยื่นหนังสือขอใช้สถานที่จัดอบรมด้วย ด้านผู้ปฏิบัติงานกลุ่มบัณฑิตและกลุ่มประชาชนได้ดำเนินการลงพื้นที่สอบถามและเชิญชวนชาวบ้านกลุ่มผู้ทอผ้าและผู้ที่สนใจมาเข้าร่วมอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสิ่งทอ

 

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ดิฉันได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในหัวข้อแหล่งท่องเที่ยว แหล่งน้ำ และร้านอาหารในท้องถิ่นของบ้านสำโรง หมู่ 4 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้สอบถามข้อมูลจากนายไพศาล ศิลากุล ผู้ใหญ่บ้านสำโรง และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยกรอกข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ลงในเว็บไซต์ https://cbd.u2t.ac.th ในระหว่างที่ลงพื้นที่พบว่า วัดสำโรงมีการจัดงานบรรพชาอุปสมบทและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปี 2564 โดยการจัดงานดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยมีการลงชื่อผู้เข้าร่วมงาน ตรวจคัดกรองวัดอุณหภูมิ และมีบริการเจลล้างมือแอลกอฮอล์ก่อนเข้างานด้วย ชาวบ้านมีการนั่งเว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ดิฉันยังได้อบรมพัฒนาทักษะตามโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ ซึ่งมีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 1) English Literacy 2) Digital Literacy 3) Social Literacy และ 4) Financial Literacy จากการอบรมทักษะทั้ง 4 ด้านผ่านการเรียนออนไลน์ ทำให้มีการพัฒนาตนเองและมีความรู้เพิ่มมากขึ้น และยังสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

การปฏิบัติงานลงพื้นที่เก็บข้อมูลในครั้งนี้ ดิฉันได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี สิ่งที่ดิฉันได้รับจากการลงพื้นที่ คือ ประสบการณ์ ความรู้ใหม่ ๆ ที่พบเจอในชุมชน ได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้าน เรียนรู้วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน ทำให้มีการพัฒนาทักษะในด้านการติดต่อสื่อสาร การวางแผน การประสานงานกับผู้นำชุมชนหรือประชาชนในพื้นที่ มีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น และมีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ซึ่งทักษะต่าง ๆ เหล่านี้จะช่วยให้เรามีการพัฒนาตนเองเพิ่มมากขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู