ข้าพเจ้านางสาววรรณิภา รบศึก ประเภทประชาชน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 1 ตำบล 1 มหาลัย โดยรับผิดชอบในส่วนของตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ทางโครงการได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมเพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ให้กับชาวบ้านและผู้เข้าร่วมโครงการอบรม ณ ศาลากลางบ้านหมู่ที่ 11 บ้านยายแย้มวัฒนา ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีชาวบ้านในชุมชนได้เข้าร่วมจำนวน30คน และก่อนเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ทางทีมงานได้ มีการป้องกันตามมาตการการป้องกันโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัดและรัดกุม เว้นระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งตลอดการเข้ารับการอบรม    กิจกรรมนี้ทำให้กลุ่มOTOP ที่ผลิตสินค้าในชุมชน ได้มีไอเดียที่เพิ่มยิ่งขึ้นการพัฒนารูปแบบสินค้าและสิ่งที่นำมาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นการดึงดูดผู้บริโภคและเป็นการกระตุ้นตลาดในชุมชนได้ดียิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์และคณาจารย์ผู้ดูแลประจำตำบล คณะทีมงานประจำตำบลยายแย้มวัฒนาผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกๆท่านที่ทำให้กิจกรรมผ่านลุล่วงไปได้ด้วยดีเสมอมา ขอขอบพระคุณค่ะ

อื่นๆ

เมนู